Liikevaihdosta algoritmisessa kaupankäynnissä

Utgivningsdatum 4.6.2024 0.00 | Publicerad på svenska 18.6.2024 kl. 8.40
Pressmeddelande 2067

Nummer

2067

Omsättning. Nettningsförbud. Innehållsbetoning. Algoritmisk handel. Virtuell valuta.

1. Ansökan

Det ansökande aktiebolaget (- - nedan Företaget) beskriver sin verksamhet bland annat enligt följande:

  • Företaget bedriver som sin huvudsakliga verksamhet algoritmisk handel med virtuella valutor. Med algoritmisk handel med virtuell valuta avses en verksamhet där en aktör köper och säljer virtuell valuta med en automatisk mjukvarurobot som utför ett ofantligt antal transaktioner på kort tid via programvarugränssnittet för en plattform. För tydlighetens skull konstateras det att Företaget inte förvaltar kundmedel utan endast handlar med tillgångar i Företagets egen balansräkning.
  • Den algoritmiska handeln kännetecknas av en hög transaktionstäthet och stora handelsvolymer. Transaktioner äger rum nästan varje sekund dygnet och året runt. Täckningen för enskilda transaktioner är vanligen mycket liten i förhållande till den omsättningsbara handelsvolymen. Exempel: I en typisk transaktion köps virtuell valuta till ett värde av 1000,00 euro och säljs ungefär en sekund senare till ett värde av 1000,01 euro. I denna situation uppstår en försäljningsvolym på 1000,01 euro och bolaget får täckning för handeln på 0,01 euro. Försäljningsvolymen är alltså mycket högre än intäkterna från handeln. Denna typ av transaktioner äger hela tiden rum i enorma mängder.
  • Till storleksklassen är Företaget ett litet företag, men om hela försäljningsvolymen bokfördes som omsättning skulle den överskrida den omsättningsgräns som fastställts för ett stort företag nästan hundrafalt.
  • Enligt företagets tolkning ger registreringen av hela försäljningsvolymen som omsättning en missvisande bild av storleken på Företagets verksamhet. Enligt bokföringslagen ska man sträva efter att i bokslutet ge en rättvisande bild av Företagets verksamhet. För att bokslutet ska ge en rättvisande bild bör skillnaden mellan försäljning och köp vid handeln bokföras som omsättning. 
  • Nettningsförbudet behöver alltså inte hörsammas i detta fall, eftersom det skulle äventyra den rättvisande bild som bokslutet förutsätts ge. I noterna till bokslutet ges ytterligare information om hur omsättningen presenteras, tillsammans med uppgifter om köp och försäljning av virtuella valutor till fullt belopp. Också detta syftar till att ge en rättvisande bild av företagets affärsverksamhet och bokföringsförfaranden.
  • För tydlighetens skull konstaterar Företaget att valet av bokföringsmetod inte påverkar Företagets resultat eller beskattning. 
  • För närvarande bokförs skillnaden mellan försäljning och köp som omsättning, och bruttoresultatet anges i det föregående bokslutet för att en felaktig bild ska undvikas.

På grundval av ovanstående är Företagets fråga till bokföringsnämnden följande:

Är vår tolkning korrekt, det vill säga kan skillnaden mellan försäljning och köp av virtuella valutor bokföras som omsättning för att bokslutet ska ge en rättvisande bild av Företagets verksamhet?

2. Bestämmelser och tidigare ställningstaganden

2.1. Bestämmelser

2.1.1. Definition av omsättning

Bokföringslagen (1336/1997; BFL) 4:1.1 §: "I omsättningen ingår intäkterna från försäljning av produkter och tjänster med avdrag för beviljade rabatter samt mervärdesskatt och andra skatter som baserar sig direkt på beloppet av försäljningen, om inte något annat föreskrivs i denna paragraf eller någon annanstans i lag."

2.1.2. Bokslutsprinciper

BFL 3:2.1 §: "Bokslutet ska ge en rättvisande bild av den bokföringsskyldiges verksamhetsresultat och ekonomiska ställning i enlighet med väsentlighetsprincipen och med beaktande av arten och omfattningen av den bokföringsskyldiges verksamhet."

BFL 3:3.1 § 3 punkten: "När bokslutet upprättas - - ska följande principer följas - - uppmärksamhet ska fästas vid affärshändelsernas faktiska innehåll och inte enbart vid deras juridiska form (innehållsbetoning),"

BFL 3:2.1 § 8 punkten: "När bokslutet upprättas - - ska följande principer följas - - i balansräkningen ska poster bland aktiva respektive passiva och i resultaträkningen intäkter och kostnader tas upp till fullt belopp utan att de dras av från varandra, om inte en sammanställning behövs för att ge en rättvisande bild (nettningsförbud)."
 

2.2. Tidigareutlåtandepraxis vid tolkning av omsättning

Med egentlig verksamhet avses normalt verksamhet som är förenlig med företagets syfte och verksamhetsområde och som också faktiskt bedrivs samt etablerad verksamhet, även om den inte nämns till exempel i det verksamhetsområde som anges i bolagsordningen (t.ex. Bokföringsnämnden 1642/2001). 

När företagets verksamhetsområde var köp och försäljning av fordringar, finansieringsverksamhet, hantering av fordringar och placeringsverksamhet, var de köpta fordringarna omsättningstillgångar och inkomster som erhölls genom försäljningen av dem eller indrivning av fordringarna var omsättning (Bokföringsnämnden 1869/2011). 

Omsättningen för ett valutaväxlingsföretag utgörs i sin tur av växelkursskillnaden mellan den sålda och den köpta valutan (den s.k. nettoprincipen), eftersom valutaväxling inte handlar om att sälja sedlar och mynt som lösa föremål utan om att sälja valutaväxlingstjänster. Skillnaden mellan försäljning och köp av valuta är en ersättning för växlingstjänsten. Å andra sidan krävdes det i bokföringsnämndens relevanta utlåtande KILA 1801/2007 att bruttoförsäljningen av valutan skulle anges i noterna.
 

3. Nämndens ställningstagande

Nämnden anser att Företaget kan redovisa sin omsättning baserad på algoritmisk handel i resultaträkningen i enlighet med nettoprincipen, eftersom detta är nödvändigt för att bokslutet ska ge en rättvisande bild i den mening som avses i BFL 3:3 1 § 8 punkten. Förfarandet följer också principen om innehållsbetoning (BFL 3:3.1 § 3 punkten). Nämnden anser dock att det är motiverat att ange bruttobeloppet av omsättningen i noterna med hänsyn till att en rättvisande bild ska ges i enlighet med BFL 3:2.1 §.