Hoppa till innehåll

Om tillämpning av omsättningskravet i ett bostadsaktiebolag

Arbets- och näringsministeriet 31.1.2018 0.01
Pressmeddelande 1980
Nummer
1980
Nyckelord
Bostadsaktiebolag, Mikroföretag, Omsättningskriteriet

1. Ansökan

Sökande (- - -) har bett om ett utlåtande gällande tillämpning av omsättningskriterierna i bokföringslagen (1336/1997, ”BokfL”) 1 kap. 4 a-c § på ett bostadsaktiebolag. Frågeställningarna lyder: 

1) Kan man vid fastställandet av omsättningen som kriterium för ett bostadsaktiebolags omfattning inkludera kapitalvederlagen/finansieringsvederlagen i omsättningen?

2) I bostadsaktiebolagen upptas även mottagna prestationer för låneandelar i gruppen finansieringsintäkter – om svaret på fråga 1) är positivt, kan i så fall även de mottagna prestationerna för låneandelar beaktas som en post i omsättningstillgångarna?

3) Vid bedömningen av omsättningen som ett kriterium för omfattningen på verksamheten, uppstår omsättningen direkt utgående från summan under Intäkter sammanlagt i resultaträkningen?

4) Kan man vid bedömningen av verksamhetens omfattning låta bli att beakta fonderingen av projektandelsprestationer och även inkludera de fonderade projektandelsprestationerna i den omsättning som beskriver omfattningen på verksamheten?

2. Utlåtande

2.1. Den allmänna anvisningen om bostadsaktiebolag 1.2.2017, punkt 1.2.2.1. (Vederlag som fastighetens intäkt/omsättning) i bokföringsnämndens allmänna anvisning lyder:

” I den allmänna anvisningen ges instruktioner för andra aktörer än dem som tillämpar scheman för bokföring av näring eller yrke. Omsättningen i ett schema för bokföring av näring eller yrke har betydelse bl.a. för bestämningen av den bokföringsskyldiges storleksklass. När man granskar gränsvärdena nedan kan posten Intäkter av fastighet i fastighetsschemat användas för att uttrycka omsättningen.”

2.2. Svar på sökandes frågor. Bokföringsnämnden hänvisar till vad som sagts i punkt 2.1 och konstaterar att man vid fastställandet av kriteriet för omsättning enligt BokfL 1:4 a-c § ska använda det bokföringsskyldiga bostadsaktiebolagets resultaträkningspost Intäkter av fastighet. Med detta som motivering besvarar nämnden sökandes fråga 3. jakande och frågorna 1,2. och 4. nekande.