Om att i noterna till bokslutet ange uppgifter om skulder som förfaller senare än efter fem år

Utgivningsdatum 16.1.2024 0.00 | Publicerad på svenska 5.2.2024 kl. 11.48
Pressmeddelande 2055

Nummer

2055

Bostadsaktiebolag. Not Långfristiga skulder. Skulder som förfaller senare än efter fem år.

1. Ansökan

Sökanden (- -) begär utlåtande om tolkningen av 6 § i 3 kap. i statsrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut (1735/2015). Bestämmelsen lyder: ”I noterna ska anges det sammanlagda beloppet av sådana till långfristigt främmande kapital hörande skulder som förfaller senare än efter fem år.

Sökanden anser att tolkningen av bestämmelsen är oklar.  

Enligt tolkningen av ordalydelsen i förordningens 6 § 3 kap. ska skuldsaldot anges vid bokslutstidpunkten. Men när det gäller bostadsaktiebolagens lån av främmande kapital betalar aktieägarna vanligen av sina låneandelar till fullt belopp, och därför ger beräkningen av det skuldsaldo som bolaget har kvar att betala om fem år enligt det gällande systemet inte en rätt bild av bolagets ekonomiska ställning.  

Skuldsaldot följs inte upp i bolagets bokföring, och borgenärsbanken ger inte heller någon färdig beräkning av det förväntade skuldsaldots storlek om fem år. Skuldsaldot vid bokslutstidpunkten framgår av bokföringen och borgenärsbankens saldointyg.
 

2. Utlåtande

Bokföringsnämnden anser att det är motiverat att hålla sig till tolkningen enligt bestämmelsens ordalydelse. I bokföringen följs upp inte bara intäkter och utgifter utan också finansiella poster såväl i form av eget kapital som i form av främmade kapital. Av benämningarna bland passiva i balansräkningen framgår dock inte direkt på vilka villkor främmande kapital har investerats. Av denna orsak behöver läsaren av bokslutet de uppgifter i bokslutets noter som 6 § i 3 kap. i statsrådets förordning kräver och som visar vilken del av det främmande kapitalet som är långfristig och förfaller till betalning senare än efter fem år. Bestämmelsen fastställer således minimikravet att lämna information om långfristig skuldfinansiering.

När det gäller ett bostadsaktiebolags bokslut kan det också vara nyttigt för läsaren av bokslutet att få den bokföringsskyldiges bedömning som visar i vilken mån aktieägarna betalar av sina låneandelar än lånevillkoren förutsätter. Detta fyller emellertid inte i sig syftet med 6 § i 3 kap. i statsrådets förordning.