Om undantag som gäller förlängning av tiden för upprättande av bokslut

Utgivningsdatum 12.3.2024 0.00 | Publicerad på svenska 19.4.2024 kl. 15.26
Pressmeddelande 2060

Nummer

2060

1. Ansökan

Sökanden (- - - filial i Finland) ansöker om att tidsfristen för att upprätta bokslutet för den räkenskapsperiod som gick ut den 31 december 2023 förlängs till den 31 juli 2024.

Sökanden är ett globalt bolag och i nuläget står det redan klart att bolaget behöver mer tid för att upprätta filialens bokslut, eftersom bolaget nyligen under räkenskapsperioden 1.1–31.12.2023 har ändrat sitt system för verksamhetsstyrning. Bolaget ansöker om tre (3) månader extra tid för att upprätta bokslutet. 

2. Bestämmelser

I 11 § 2 mom. i handelsregisterlagen (564/2023) finns följande bestämmelse om registrering av bokslutet för en utländsk näringsidkare: 

-[2 mom.] ”Bokslutshandlingarna för en utländsk näringsidkare som har etablerat en filial ska anmälas för registrering inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång, sådana som de har upprättats, reviderats och offentliggjorts, med iakttagande av lagstiftningen i den stat som näringsidkaren lyder under. Om den utländska näringsidkaren omfattas av lagstiftningen i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tidsfristen för offentliggörande av bokslutshandlingar enligt denna lagstiftning är längre än sex månader, ska bokslutshandlingarna anmälas för registrering inom den tid som lagstiftningen i den staten föreskriver.”

-[3 mom.] ”Om den utländska näringsidkarens bokslutshandlingar inte har upprättats, reviderats och offentliggjorts i överensstämmelse med Europeiska unionens rättsakter eller på ett likvärdigt sätt, ska ett bokslut som gäller filialen och som har upprättats enligt bokföringslagen och reviderats enligt revisionslagen (1141/2015) samt revisionsberättelsen anmälas för registrering inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång.”

Registreringsskyldigheten gäller således bokslutet för ett företag som är beläget utomlands. Om det upprättas ett bokslut över ett utländskt företag i enlighet med lagstiftningen i det landet, finns det enligt finländsk lagstiftning ingen skyldighet att upprätta ett bokslut över filialen i Finland. Detta framgår av 1 kap. 1 b § i bokföringslagen (1336/1997).

-[4 mom.] ”Om en juridisk person från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet inte har upprättat bokslut eller om dennes bokslut inte uppfyller förutsättningarna i 3 mom., ska den för rörelse som den driver och yrke som den utövar i Finland upprätta ett separat bokslut med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna i 3 kap. [i bokföringslagen]. Ett sådant bokslut ska upprättas inom fyra månader från räkenskapsperiodens utgång. Om en utländsk juridisk person inte annars upprättar bokslut, betraktas kalenderåret som räkenskapsperiod.

- [5 mom.] ”Om bokslut inte har upprättats för en juridisk person från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, vars verkliga ledning utövas i Finland, eller om bokslutet inte omfattar den rörelse som den juridiska personen driver eller yrke som den utövar i sin helhet, ska den juridiska personen upprätta ett separat bokslut med iakttagande av det som föreskrivs i 4 mom.
 

3. Utlåtande

3.1. Sökanden är en finländsk filial till ett amerikanskt företag vars bokslut upprättas enligt US GAAP-standarden. De nämnda standarderna anses motsvara EU:s redovisningsdirektiv med tanke på en rättvisande bild och bokföringsnämnden anser därför att varken 1 kap. 1 b § i bokföringslagen eller någon annan bestämmelse i Finlands lag kräver att bokslutet för filialen upprättas i enlighet med bokföringslagen. 

3.2. Om den filial som avses i ansökan emellertid frivilligt upprättar ett separat bokslut för den egna verksamheten, omfattas bokslutet inte av tiden för upprättande av bokslut enligt 3 kap. 6 § eller av bokföringsnämndens undantag enligt 8 kap. 2 § 2 mom.  i bokföringslagen.  

3.3 När det gäller tidsfristen på sex månader för registreringen av utländska företags bokslut enligt 11 § 2 mom. i handelsregisterlagen har bokföringsnämnden inte enligt handelsregisterlagen eller enligt någon annan lag befogenhet att bevilja undantag från tidsfristen. 

3.4 I 25 § i handelsregisterlagen finns separata bestämmelser om förseningsavgift i det fall att bokslutet inte har lämnats in för registrering inom åtta månader efter att räkenskapsperioden har gått ut.