Hoppa till innehåll

Utlåtande gällande förhållandet mellan ett avtal om köp av aktier och skyldigheten att upprätta koncernbokslut

Arbets- och näringsministeriet
27.6.2018 0.00
Pressmeddelande 1987
Nummer
1987
Nyckelord
Avtal om köp av aktier, Bestämmande inflytande, Kommanditbolag som moderföretag, Koncernbokslut, Skyldighet att upprätta koncernbokslut

1. Ansökan

Sökande (- - -) har bett om utlåtande gällande det bestämmande inflytande som avses i bokföringslagen (1336/1997; ”BokfL”) 1:5 § och när en sådan koncern som avses i 1:6 § existerar samt grundat på detta ett utlåtande om skyldigheten att upprätta koncernbokslut enligt BokfL 6:1.2 § i följande situation.

Den senast avslutade 12 månader långa räkenskapsperioden för ett kommanditbolag som utövar rörelse (härefter KB) är 1.4.2017−30.3.2018. De två ansvariga bolagsmännen i KB är fysiska personer och den enda tysta bolagsmannen är ett aktiebolag. I början av oktober 2015 köpte KB 45 aktier av sammanlagt 100 aktier i ett aktiebolag som utövar rörelse inom samma bransch som KB (härefter AB) av bolagets verkställande direktör. De övriga 55 aktierna i AB fördelas så att bolagets verkställande direktör fortsättningsvis äger 35 aktier och de anställda sammanlagt 20 aktier.

Det finns ett villkor enligt vilket KB senast 30.9.2019 ska lösa in de 35 aktier som verkställande direktören äger i AB till samma pris per aktie som man använde vid köpet av aktierna i oktober 2015 i köpebrevet om aktieköpet mellan KB och verkställande direktören för AB. I köpebrevet gällande köpet av aktier finns det därtill ett villkor enligt vilket köpeskillingen höjs med 25 %, om det sammanräknade driftsbidraget i AB de räkenskapsperioder som tar slut åren 2017, 2018 och 2019 överskrider ett avtalat belopp i euro. AB har samma räkenskapsperiod som KB, dvs. 1.4−31.3.

Efter aktieaffären sitter en av KB:s ansvariga bolagsmän som ordförande i AB:s styrelse och verkställande direktören för AB som den andra ordinarie styrelseledamoten samt den andra ansvariga bolagsmannen för KB som suppleant i styrelsen.

KB har ännu inte löst in de aktier i AB som verkställande direktören för AB äger och verkställande direktören förvaltar fortfarande över dem. Enligt de bokslut som upprättats för AB för de räkenskapsperioder som tog slut  30.3.2017 och 30.3.2018 samt enligt den prognos som upprättats för räkenskapsperioden 1.4.2018−30.3.2019 kommer det mål för driftsbidraget som angetts i köpebrevet för aktierna inte att överskridas.

De totala balansomslutningarna och totala omsättningarna för KB och AB för de räkenskapsperioder som tog slut 31.3.2017 och 31.3.2018 överskrider gränsvärdena i BokfL 1:4a §. Detta betyder att om KB har ett sådant bestämmande inflytande i AB som avses i BokfL 1:5 § och en sådan koncern som avses i BokfL 1:6 § existerar, är den aktuella koncernen en sådan storkoncern som avses i BokfL 1:6a § 1 mom. 2 punkten och KB är med stöd i BokfL 6:1.2 § 2 mom. skyldigt att upprätta och inkludera ett koncernbokslut i sitt bokslut.

Enligt sökande betyder det villkor för affären med aktierna som ingår i köpebrevet, där KB har rätt och är skyldigt att köpa de 35 aktier i AB som verkställande direktören för AB äger senast 30.9.2019, inte att KB redan nu skulle ha ett sådant bestämmande inflytande i AB som avses i BokfL 1:5 §. KB har ännu inte, varken grundat på ägande eller på avtal, mera än hälften av det bestämmande inflytandet i AB som genereras av röstmängden för samtliga aktier; Verkställande direktören för AB och de anställda äger fortfarande sammanlagt 55 % av aktierna i AB och de har röstmajoritet och de övriga aktierättigheterna i anknytning till sitt innehav av de 55 aktierna i AB.

Därmed anser sökande att KB ännu inte är ett moderföretag i AB och att KB inte är skyldigt att upprätta ett koncernbokslut där AB skulle ingå som ett dotterföretag för räkenskapsperioden 1.4.2017−30.3.2018.

2. Lagstiftning

2.1. Enligt BokfL 6:1.1 § ska ett moderföretag upprätta och i sitt bokslut ta in ett koncernbokslut, om det är1) ett aktiebolag,2) ett öppet bolag eller kommanditbolag som har ett aktiebolag som ansvarig bolagsman,3) ett öppet bolag eller kommanditbolag som har ett öppet bolag eller kommanditbolag som avses i 2 punkten som ansvarig bolagsman, eller
4) ett andelslag.

2.2. Med stöd i BokfL 6:1.2 § är även andra moderföretag än sådana som avses i 1 mom. är skyldiga att upprätta och i sitt bokslut ta in ett koncernbokslut, om de driver rörelse. Den skyldigheten gäller dock inte yrkesutövare eller rörelseidkare.

2.3. BokfL 1:6.1 § definierar ett moderföretag: ”Om en bokföringsskyldig har bestämmande inflytande i ett målföretag enligt BokfL 1:5 §, är den förstnämnda moderföretag och det sistnämnda dotterföretag. Moderföretaget och dess dotterföretag bildar en koncern. Moderföretaget och dess dotterföretag kallas i denna lag koncernföretag.

2.4. BokfL 1:5 § 1 mom., som punkt 2.5. här ovanför hänvisar till lyder: ”en bokföringsskyldig anses ha bestämmande inflytande i en annan bokföringsskyldig eller i ett motsvarande utländskt företag (målföretag), om den bokföringsskyldige1) innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i målföretaget och denna röstmajoritet grundar sig på ägande, medlemskap, bolagsordningen, bolagsavtalet eller därmed jämförbara stadgar eller något annat avtal,2) har rätt att utse eller avsätta flertalet av ledamöterna i målföretagets styrelse eller motsvarande organ eller i ett organ som har denna rätt och rätten grundar sig på samma omständigheter som den röstmajoritet som avses i 1 punkten, eller
3) i övrigt har faktiskt bestämmande inflytande i målföretaget
.

3. Utlåtande

3.1. Vid bedömningen av om skyldighet att upprätta koncernbokslut uppstår i den situation som har beskrivits i begäran om utlåtande kan man först och främst konstatera att kriteriet för röstmajoritet i BokfL 1:5.1 § 1 punkten och rätt att utse majoriteten av styrelseledamöterna i 2 punkten inte uppfylls utgående från de presenterade uppgifterna; enligt dessa uppstår inte ett förhållande där KB har bestämmande inflytande i AB. Därmed bör man i det aktuella fallet avgöra om det på annat sätt, det vill säga enligt BokfL 1:5.1 § 3 punkten uppstår bestämmande inflytande, exempelvis med stöd i avtalet om köpet av aktier. Utgående från de omständigheter som sökande har presenterat i sin begäran om utlåtande anser bokföringsnämnden att den verkställande direktör som har förbundit sig att sälja aktierna de facto råder och förvaltar över de 35 aktier som avses i avtalet om aktieköpet innan den aktuella aktieaffären har genomförts och äganderätten till aktierna har överförts. De ger därmed inte KB bestämmande inflytande, vilket betyder att KB inte blir moderföretag i förhållande till AB utgående från de uppgifter som har getts om avtalet om köpet av aktier. Utgående från de i ansökan presenterade omständigheterna har KB därför inte någon skyldighet att upprätta ett koncernbokslut för den räkenskapsperiod som tog slut 30.3.2018.

3.2. Om KB på annat sätt de facto utövar bestämmande inflytande i AB bör ett koncernbokslut inkluderas i bokslutet för KB. Det potentiella moderföretaget, KB i det ärende som avses i begäran om utlåtande, ansvarar för att en bedömning med motiveringar görs gällande detta.

3.3. En omständighet som bör bedömas är KB:s möjlighet och förmåga att de facto påverka de beslut som fattas gällande affärsverksamheten i AB. Om KB på goda grunder uppskattar att verkställande direktören för AB självständigt leder verksamheten i AB, stöder detta för sin del slutsatsen att KB inte utövar bestämmande inflytande. Om situationen däremot är den motsatta och KB fattar besluten om affärsverksamheten råder ett koncernförhållande till följd av bestämmande inflytande. Det bestämmande inflytandet kan överföras till köparen också i en situation där den faktiska avsikten med avtalet snarare har varit ett rent betalningsarrangemang för aktieköpet. Då man avgör om ett bestämmande inflytande eventuellt existerar ska man överlag alltid göra bedömningen av ett avtalsarrangemang utgående från dess verkliga innehåll och enligt den verkliga avsikten hos parterna, inte enbart utgående från avtalets skriftliga utformning.

3.4. I den situation som avses i punkt 3.1. ska KB i vilket fall som helst till följd av sin anmälningsskyldighet beskriva de centrala omständigheterna i avtalet om aktieköpet som not till sitt separata bokslut under ansvar och arrangemang utanför balansräkningen (bokföringsförordningen 1339/1997) 2:7.2 § 4 – 5 punkterna).