Om den bokföringsmässiga hanteringen av omsättningstillgångar vid grynderentreprenad

Arbets- och näringsministeriet 12.12.2017 0.01
Pressmeddelande 1977
Nummer
1977
Nyckelord
1 §, BokfL 5:6, Grynderentreprenad, Omsättningstillgångar, Värdering

1. Ansökan

Sökande (- - -) ber om utlåtande gällande behandlingen av omsättningstillgångar i bokföringen vid grynderentreprenad. Sökande undrar om det i byggnadsföretagets bokslut är möjligt eller nödvändigt att använda ”det sannolika anskaffningspriset” på omsättningstillgångarna såsom BokfL 5 kap. 6 § kräver uträknat enligt principen om lägsta värde utgående från kostnadsställebokföringen för byggnadsprojektet enligt det kalkylerade förverkligade anskaffningspriset för lägenheten, det vill säga byggnadsföretagets verkliga självkostnadspris. Som bakgrund till frågan anger sökande följande:

-        Bokföringsnämnden gav 5.6.2017 en ny allmän anvisning om hur grynderentreprenad ska behandlas i bokföringen. Enligt den allmänna anvisningen ska byggnadsprojektet intäktsföras i byggnadsföretagets bokföring då det överlåts till beställaren, det vill säga i praktiken i allmänhet då byggnadstillsynsmyndigheterna har godkänt byggnaderna för användning.

-        Enligt anvisningen består anskaffningsutgiften för beställarens aktier av summan av bostadsaktiebolagets aktiekapital enligt bolagsordningen och prestationerna i byggnadsfonden.  Vid bokslutet aktiveras i byggnadsföretagets balansräkning de aktier i beställarens bolag som byggnadsföretaget äger och som inte har sålts som omsättningstillgångar. Enligt anvisningen ska de aktier som ingår i omsättningstillgångarna värderas till ”högst” summan av aktiekapitalet enligt bostadsaktiebolagets bolagsordning och prestationerna i byggnadsfonden.

-        Anvisningen tar inte ställning till värderingen av omsättningstillgångsaktierna i en situation enligt bokföringslagen 5 kap. 6 § där den "sannolika anskaffningsutgiften eller det sannolika överlåtelsepriset vid räkenskapsperiodens utgång är lägre än anskaffningsutgiften".  Enligt bokföringslagens bestämmelse ska skillnaden tas upp som kostnad.

-        Kan man (eller är det till och med nödvändigt) att i byggnadsföretagets bokslut i enlighet med BokfL 5 kap. 6 § såsom den ”sannolika anskaffningsutgiften” för omsättningstillgångsaktierna i byggnadsföretagets bokslut enligt principen om lägsta värde använda det verkliga anskaffningspriset för den aktuella lägenheten uträknat enligt kostnadskalkyleringen för byggprojektet, det vill säga byggnadsföretagets verkliga självkostnadspris? I teorin skulle byggnadsföretaget kunna producera motsvarande omsättningstillgångspost till sig själv på denna kostnadsnivå.

-        I så fall skulle vid värderingen av omsättningstillgångarna i bokslutet den försiktighetsprincip beaktas som av tradition har följts i finländsk bokföringspraxis och de osålda omsättningstillgångsaktierna skulle inte värderas till ett vid bokslutstidpunkten orealiserat "uppsatt mål för försäljningspriset” och man skulle inte heller vara tvungen att intäktsföra ett bidrag som bygger på förhållandet med interna kontrakt och som ännu inte realiserats i byggnadsföretagets bokslut.

2. Utlåtande

2.1. Bokföringsnämnden konstaterar att ansökan om utlåtande gäller tolkningen av bokföringslagen (1336/1997) 5:6.1 §. Den aktuella paragrafen lyder:

Anskaffningsutgiften för de omsättningstillgångar som återstår vid räkenskapsperiodens utgång skall aktiveras. Är den sannolika anskaffningsutgiften eller det sannolika överlåtelsepriset vid räkenskapsperiodens utgång lägre än anskaffningsutgiften, skall skillnaden dock tas upp som kostnad.


2.2. I den allmänna anvisningen om grynderentreprenad 5.6.2017 punkt 3.2.1 finns ett utlåtande om anskaffningsutgiften för omsättningstillgångar: 

Den stiftande entreprenörens anskaffningsutgift för bostadsaktierna består av bostadsbolagets aktiekapital enligt bolagsordningen och det totala beloppet av byggfondsinbetalningar som ska göras när byggnadens tillverkningsgrad enligt bolagsordningen eller något annat avtal förutsätter inbetalning (prestation).

2.3. En följd av att den bokföringsskyldige har följt nämndens ställningstaganden har ansetts vara att den bokföringsskyldige åtnjuter förtroendeskydd. En bokföringsskyldig som avviker från nämndens anvisningar och utlåtanden kan dock visa att den metod som används i det specifika enskilda fallet följer god bokföringssed (BFN 1719/2003).

2.4. Bokföringsnämnden konstaterar att den metod som beskrivs i ansökan om utlåtande inte motsvarar innehållet i den allmänna anvisningen i den utsträckning som man ”för säkerhets skull” eller av annan orsak avviker från huvudregeln att aktierna upptas till sin anskaffningsutgift. Denna fastställs utgående från de prestationer för förvärv av aktierna som den bokföringsskyldige som äger aktierna har gjort och vars mottagare är ett bostadsaktiebolag, som är en separat bokföringsskyldig.

2.5. Vid upprättandet av bokslutet bör särskild uppmärksamhet å andra sidan fästas vid om det eventuellt finns ett krav på nedskrivning av aktier av den här typen. Om det sannolika överlåtelsepriset för aktier som ingår i omsättningstillgångarna underskrider bokföringsvärdet bör enligt BokfL 5:6.1 § en nedskrivning på aktierna alltid bokföras som kostnad för räkenskapsperioden.