Poikkeuslupahakemus konsernitilinpäätöksen laatimisajan pidentämiselle (täydennetty)

Julkaisuajankohta 12.3.2024 0.00
Tiedote 2057

Numero

2057

1. Hakemus

(Yhtiö) on hakemuksellaan 8.2.2024 pyytänyt tilikauden 1.1.2023-31.12.2023 konsernitilinpäätöksen laatimiseksi lisäaikaa 6.6.2024 saakka. Sittemmin Yhtiö 28.2.2024 on – havaittuaan kirjoitusvirheen aiemmassa hakemuksessaan – pyytänyt lisäaikaa 30.6.2024 asti.

Kyse on yhtiön ensimmäisen konsernitilinpäätöksen laadinnasta. Konserniin kuuluu tytäryhtiöitä, joiden tilinpäätösten määräaika on myöhempi kuin konsernitilinpäätöksen laatimista koskeva 30.4.2024. 
 

2. Säännökset

Kirjanpitolain (1336/1997, jäljempänä myös KPL) 8:2.2 §:n ensimmäinen virke valtuuttaa kirjanpitolautakunnan myöntämään ”erityisestä syystä” yksittäistapauksissa myöntää määräajaksi poikkeuksia KPL 3:6 §:stä (”Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä”) ja KPL 6:5.1 §:stä (”Konsernitilinpäätökseen yhdisteltävällä suomalaisella tytäryrityksellä tulee olla sama tilikausi kuin emoyrityksellä”).

Poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä on, ettei se ole Euroopan unionin tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antamien säädösten vastainen (KPL 8:2.2 § toinen virke). Säännökset tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä tilinpäätösdirektiivissä 2013/34/EU eivät kuitenkaan koske tilinpäätöksen laatimisaikaa.

Kirjanpitolautakunnasta annetun asetuksen (784/1973) 3.1 §:n toisessa virkkeessä säädetään poikkeuslupahakemukselle asetetuista määräajoista. Säännöksen mukaan ”[p]oikkeusta tilinpäätöstä koskeviin säädöksiin on haettava niin ajoissa, että päätös voidaan tehdä ennen kuin tilinpäätös kirjanpitolain mukaan on tehtävä.” 

Osakeyhtiölain (624/2006, jäljempänä myös OYL) säännökset tilinpäätöksen julkaisemisesta rajoittavat poikkeusluvan enimmäisaikaa. OYL 5:3.1 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja niiden jäljennökset on pidettävä nähtävillä vähintään viikon ajan ennen yhtiökokousta (OYL 5:21.1 §). Lisäksi tilintarkastuslain (1141/2015) 3:6.1§ edellyttää, että tilintarkastajan on luovutettava osakeyhtiön hallitukselle tilintarkastuskertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös esitetään vahvistettavaksi.

3. Perustelut

Yhtiö on toimittanut poikkeuslupahakemuksensa kirjanpitolautakunnalle 8.2.2024 eli KPL 3.6 §:n edellyttämässä neljän kuukauden määräajassa tilikauden päättymisestä. Poikkeuslupahakemus voidaan siten tutkia lautakunnassa.

Kirjanpitolautakunta katsoo, että on pidettävä KPL 8:2.2 §:n tarkoittamana erityisenä syynä edellä kohdassa 1 kuvattua tilannetta, jossa tytäryritysten tilinpäätösten laatimisaika päättyy myöhemmin kuin määräaika hakijan konsernitilinpäätökselle 30.4.2024 ottaen vielä huomioon, että kyse on ensimmäisen konsernitilinpäätöksen laatimisesta.

4. Kirjanpitolautakunnan poikkeuslupa

Edellyttäen, että osakeyhtiölain ja tilintarkastuslain säännökset sekä hakijan yhtiöjärjestyksen mahdolliset määräykset tilintarkastuksesta ja yhtiökokouksesta täyttyvät, hakija saa laatia konsernitilinpäätöksensä 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta viimeistään 30.6.2024.

Tämä päätös korvaa asiassa 27.2.2024 annetun samanumeroisen poikkeusluvan. 

Tähän päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta (KPL 8:2.8 §).