Poikkeuslupahakemus tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi

Julkaisuajankohta 25.4.2023 0.00 | Julkaistu suomeksi 25.4.2023 klo 9.54
Tiedote 2037

Numero

2037

 

1. Hakemus

Hakija (- - -) on suomalainen säätiö, joka hakee lisäaikaa tilinpäätöksen laatimiselle 15.6.2022 asti koskien 31.12.2022 päättynyttä tilikautta. 

Hakija hakee lisäaikaa, koska arvonlisäverotusta koskevat oikaisut viivästyttävät tilinpäätöksen laatimista. 

2. Päätöksen perustelut

2.1. Säännökset

Kirjanpitolain (1336/1997, jäljempänä myös KPL) 3:6 §:n mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kirjanpitolautakunta voi myöntää poikkeuksia laatimisajasta erityisestä syystä määräajaksi yksittäistapauksessa. Poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä on, ettei se ole Euroopan yhteisöjen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antamien säädösten vastainen (KPL 8:2.2 §).

Euroopan yhteisöjen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antamat säännökset eivät koske tilinpäätöksen laatimisaikaa.

Kirjanpitolautakunnasta annetun asetuksen (784/1973) 3.1 §:n toisessa virkkeessä säädetään poikkeuslupahakemukselle asetetuista määräajoista. Säännöksen mukaan poikkeusta tilinpäätöstä koskeviin säädöksiin on haettava niin ajoissa, että päätös voidaan tehdä ennen kuin tilinpäätös kirjanpitolain mukaan on tehtävä.

Edellä kuvattujen säännösten ohella on myös otettava huomioon hakijan sääntöjen mahdolliset erityismääräykset.

2.2. Poikkeusluvan myöntäminen

Hakemus on saapunut kirjanpitolautakunnalle 17.4.2023, joten sitä voidaan pitää kirjanpitolautakunnasta annetussa asetuksessa tarkoitetulla tavalla ajoissa toimitettuna.

Kirjanpitolautakunta katsoo hakijan esittämän perusteen – arvonlisävero-oikaisujen aiheuttaman viivästymisen laatimisessa – sellaiseksi KPL 8:2.2 §:ssä tarkoitetuksi erityiseksi syyksi, jonka nojalla poikkeuslupa voidaan myöntää.

3. Kirjanpitolautakunnan poikkeuslupa

Edellyttäen, että säätiölain ja tilintarkastuslain säännökset sekä hakijan sääntöjen mahdolliset määräykset tilintarkastuksesta ja hakijan kokouksesta täyttyvät, hakija saa laatia tilinpäätöksensä 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta 15.6.2023 mennessä.

Tähän päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta (KPL 8:2.8 §).