Om presentation av en bunden fond i en stiftelses bokslut

Arbets- och näringsministeriet 9.5.2017 0.00
Pressmeddelande 1969
Nummer
1969
Nyckelord
Fond med egen täckning/bunden fond, Stiftelse

1.      Begäran om utlåtande

Sökande, en offentligrättslig stiftelse (- - -), begär svar på frågan om den bör skapa en fond med egen täckning eller en bunden fond av de donerade medel som avses längre fram i texten, för att bevisa att användningen av medlen har begränsats genom en förbindelse gentemot den som donerat medlen, då sökande för avkastningen på vissa donerade medel i medelanskaffningskampanjen har förbundit sig till att de bundna medlen i sig inte används, utan att endast avkastningen från dem används för förverkligande av stiftelsens ändamål.

2. Svar

Bokföringsnämnden besvarar sökandes fråga jakande. Bokföringsförordningen (1339/1997) 1 kap. 6 § 4 mom. lyder: ”Ideella sammanslutningar och stiftelser ska i sin balansräkning särskilt ta upp kapital vars användning har begränsats genom specialbestämmelser (bunden fond). I noterna ska anges användningen av de medel som utgör täckning för det bundna fondkapitalet samt fondens intäkter, kostnader, tillgångar och skulder och likaså uppgifter om fondens kapital och ändringar i det, om dessa uppgifter inte framgår av resultaträkningen eller balansräkningen. Motsvarande uppgifter ska lämnas också om transaktioner mellan en stiftelse och företag som hör till dess koncern respektive den bundna fonden. Om de bundna fonderna är flera till antalet får de uppgifter som avses ovan i detta moment, med undantag för fondernas kapitalbelopp, anges sammanställda på ett sådant sätt att de väsentliga omständigheterna framgår trots sammanställningen.