Hoppa till innehåll

Om förhållandet mellan uppgifter som ska presenteras i bokslutet och i verksamhetsberättelsen

Arbets- och näringsministeriet
27.2.2019 0.01 | Publicerad på svenska 1.4.2019 kl. 13.15
Pressmeddelande 1992

Nr 1992

Bostadsaktiebolag. Noter till bokslutet. Uppgifter som krävs i verksamhetsberättelsen.

1. Ansökan

Sökande (- - -) ber om utlåtande gällande presentationen av ett bostadsaktiebolags uppgifter i verksamhetsberättelsen och noterna i de fall då det för samma ämneshelheter finns bestämmelser om att uppgifterna ska presenteras i både verksamhetsberättelsen och bokslutet. Enligt sökande varierar presentationen av uppgifterna i praktiken mycket. Vissa bolag presenterar alla de uppgifter som krävs i både verksamhetsberättelsen och noterna. Andra presenterar de uppgifter som krävs på två ställen så att de tas upp på ett ställe, exempelvis i noterna och att det på det andra stället, i verksamhetsberättelsen, finns en hänvisning till presentationen av uppgifterna i noterna.

Sökande frågar om det i ett bostadsaktiebolag av mikrostorlek, då det är fråga om helheter för vilka det finns krav på presentation i både noterna och verksamhetsberättelsen, är tillåtet att hänvisa till de uppgifter som har getts på ett annat ställe (i bokslutet eller verksamhetsberättelsen). Om så är fallet, när är detta tillåtet? Finns det uppgifter för vilka praxis med hänvisningar inte lämpar sig, det vill säga situationer där uppgifterna ska presenteras i både verksamhetsberättelsen och noterna?

2. Utlåtande

2.1. Bokföringsnämndens allmänna anvisning om bostadsaktiebolag 1.2.2017.  Ett bostadsaktiebolag i mikrostorlek förutsätts inte presentera övriga uppgifter än de som krävs kapitel 1 och 4 (SMF 1:3.2 §; bokslutet för ett mikroföretag som avses i 2 § 1 mom. uppfyller kravet på en rättvisande bild enligt 3 kap. 2 § 5 mom. i bokföringslagen) i statsrådets förordning om de uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut (1753/2015, SMF).  Första och fjärde stycket i avsnitt 5.4.2 i den allmänna anvisningen har i detta fall betydelse för ett bostadsaktiebolag i mikrostorlek.

[första stycket:] I regel bör både noterna och verksamhetsberättelsen var för sig som egna helheter uppfylla de krav på information som ställs i lagar och andra föreskrifter.  Till den del kraven på information i verksamhetsberättelsen och noterna inte sammanfaller helt, bör bolaget, utöver informationen i verksamhetsberättelsen, i noter meddela andra omständigheter kring ett ärende som förutsätts i bokföringslagstiftningen.

[fjärde stycket:] Å andra sidan framhäver bokföringsnämnden att bokföringslagstiftningen inte tillåter att en omständighet som är en obligatorisk uppgift i en not överförs till att redogöras för i verksamhetsberättelsen.  Detta följer av det som konstaterades tidigare om att såväl bokslutet som verksamhetsberättelsen skilt för sig ska uppfylla de krav på information som ställs i lagstiftningen.

2.2. Bokföringsnämnden upprepar det som har konstaterats i punkt 2.1: bokföringslagstiftningen tillåter inte att en omständighet som är en obligatorisk uppgift i en not överförs till att redogöras för i verksamhetsberättelsen. Enligt bokföringsnämnden förutsätter kravet på rättvisande bild (BokfL 3:2.1 §) att bokslutet och de noter som ingår i detta bildar en sådan självständig helhet att man redan utgående från innehållet i bokslutet kan göra en bedömning av att kravet uppfylls.

2.3. Med beaktande av användarens perspektiv på bokslutsdokumenten för ett bostadsaktiebolag anser nämnden det vara önskvärt att de uppgifter som sökande avser separat presenteras i varje dokument där de ska ingå. I detta fall täcker informationsinnehållet i både verksamhetsberättelsen och bokslutet som sådant de lagstadgade kraven. För användaren är den tydlighet som uppnås på detta sätt viktig. Man behöver inte separat leta efter uppgifterna på ett annat ställe.

2.4. Nämndens uppfattning är dock att det är möjligt att i verksamhetsberättelsen hänvisa till en sådan punkt i noterna till bokslutet som behandlar en omständighet mera detaljerat, men att detta inte är tillåtet i motsatt riktning.