Tulon jaksottamisesta

Utgivningsdatum 12.3.2024 0.01 | Publicerad på svenska 2.5.2024 kl. 11.47
Pressmeddelande 2061

Nummer

2061

Prestationsprincipen. Periodisering av inkomst. Erhållen förskottsbetalning.

1. Ansökan

Sökanden (- -) begär ett utlåtande om periodisering av inkomsten.

Bokföringsnämnden har den 9 april 2024 på eget initiativ korrigerat första meningen i andra stycket i punkt 2 i sitt utlåtande (nämndens ställningstagande) så, att meningen lyder så som nedan (ändringen understruken). Denna version ersätter det tidigare utlåtandet av den 12 mars 2024 i ärendet.

Utifrån uppgifterna i ansökan strukturerar bokföringsnämnden bakgrunden till begäran om utlåtande på följande sätt:

i)    Sökanden är en finländsk idrottsförening som ingått ett tioårigt avtal (nedan Medieavtal) där den andra parten (Motparten) har köpt exklusiva medierättigheter till de evenemang som Sökanden ordnar i Finland och som den internationella takorganisationen för idrottsgrenen bestämmer för varje period på förhand (Medieprestation).
ii)    Det har inte avtalats något totalpris för Medieavtalet, utan uppskattningen av värdet för varje period fastställs utifrån antalet Medieprestationer enligt takorganisationens beslut innan perioden börjar. 
iii)    Priset på varje enskild medieprestation styrs separat av de faktorer som ligger till grund för hur betydande prestationen är.
iv)    Under denna period betalar Motparten ersättning till Sökanden vid tre på förhand bestämda tidpunkter: den 15 oktober (40 procent), den 15 februari (30 procent) och den 31 mars (30 procent).
v)    Det står inte i Medieavtalet när Medieprestationerna genomförs, men avtalet anger ett procentuellt returvärde (20–100 procent) för ersättningar som Sökanden betalar till Motparten om Medieprestationen uteblir, överförs eller genomförs i mindre omfattning än avsett.
vi)    De årliga kostnader som genomförandet av Medieavtalet medför för Sökanden hänför sig inte direkt till någon enskild Medieprestation, utan är indirekta kostnader som är allmänna till sin natur.

Enligt sökanden behandlades Medieavtalet som ett allmänt avtal för helheten. Ersättningar baserade på Medieavtalet skulle således kunna redovisas linjärt graderat för varje månad. 

2. Nämndens ställningstagande

Bokföringsnämnden anser att det i den situation som beskrivs i begäran om utlåtande inte finns anledning att avvika från prestationsprincipen enligt 1 kap 3 § 1 mom. och 3 kap 3 § 1 mom. 6 punkten i bokföringslagen (1336/1997). Grunden för bokföring av en inkomst är överlåtelse av en prestation, oberoende av vilken dag den avgift som baserar sig på prestationen erhålls. Om den bokföringsskyldige har överlåtit sin prestation vid en tidpunkt som hör till räkenskapsperioden, ska den inkomst som baseras på prestationen noteras som intäkt i resultaträkningen för denna räkenskapsperiod. 

Till den del Motparten betalar Sökanden innan Sökanden har överlåtit den Medieprestation som motsvarar betalningen, ska förskottsbetalningen till penningkontot noteras i balansräkningens aktiva och en motsvarande notering som erhållen förskottsbetalning på skuld göras i balansräkningens passiva. Det är först när Medieprestationen överlåts som den andel av den erhållna förskottsbetalningen som motsvarar prestationens värde noteras som inkomst i resultaträkningen.

Bokföringsnämnden hänvisar även till sitt utlåtande 2058/2024 om hur erhållna förskottsbetalningar ska behandlas. 
 
Bokföringsnämnden anser att den ”linjära” fördelning som sökanden föreslår inte kan anses vara i enlighet med god bokföringssed enligt 1 kap 3 § i bokföringslagen i den situation som avses i ansökan.