Undantagstillstånd på eget initiativ om förlängning av tiden för att upprätta bokslut och verk-samhetsberättelse för en enskild bokföringsskyldig

Utgivningsdatum 23.3.2021 0.00 | Publicerad på svenska 17.2.2022 kl. 15.49
Pressmeddelande 2015

Nr

2015

Undantagstillstånd. Förlängning av tiden för upprättande av bokslut.

1. Inledning

Detta undantagstillstånd utfärdat på eget initiativ gäller tillämpningen av 3 kap. 6 § i bokföringslagen (nedan BokfL). Enligt paragrafen ska ”[b]okslutet och verksamhetsberättelsen upprättas inom fyra månader från räkenskapsperiodens utgång.” Från denna bestämmelse kan nämnden ”- - av särskilda skäl för viss tid och i enskilda fall bevilja undantag - -” (BokfL 8 kap. 2 mom. 2 punkten).

Till formkraven för upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse hör att handlingarna dateras och undertecknas (BokfL 3 kap. 7 §).

Bokföringsnämnden anser att de konsekvenser som åtgärderna enligt beredskapslagen till följd av coronavirusepidemin haft för företag och andra bokföringsskyldiga samt för bokföringsbyråföretagarna i form av ett avsevärt ökat antal brådskande rådgivnings- och assistansuppgifter med bland annat uppgörande av ansökningar om coronastöd ska betraktas som ett sådant särskilt skäl som avses i 8 kap. 2 mom. 2 punkten i BokfL.

Nämndens befogenheter att bevilja undantag begränsas tidsmässigt av första meningen i 3 kap. 9 § 4 mom. i BokfL: ”Den bokföringsskyldige skall ge in bokslutet och verksamhetsberättelsen för registrering inom sex månader efter räkenskapsperiodens utgång.” Nämnden har således inte befogenhet att förlänga registreringstiden så att den är längre än sex månader.

Nämnda första mening berör emellertid inte aktiebolag eller andelslag, eftersom det i andra meningen fastställs att ”[a]ngående tidsfristerna för aktiebolag och andelslag bestäms särskilt.”

De bestämmelser i aktiebolagslagen och andelslagslagen som det hänvisas till lyder:

  • Aktiebolagslagen, 8 kap. 10 § 1 mom: ”Bolaget skall göra registeranmälan om bokslutet och verksamhetsberättelsen inom två månader från det att bokslutet har fastställts. Till anmälan skall fogas en kopia av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt en styrelseledamots eller verkställande direktörens skriftliga intyg över datum för fastställande av bokslutet och över bolagsstämmans beslut om bolagets vinst.”
  • Lagen om andelslag, 8 kap. 10 § 1 mom.: ”Andelslaget ska göra registeranmälan om bokslutet och verksamhetsberättelsen inom två månader från det att bokslutet har fastställts. Till anmälan ska fogas en kopia av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt en styrelseledamots eller verkställande direktörens skriftliga intyg över datum för fastställande av bokslutet och över andelsstämmans beslut om andelslagets överskott.”

Hos bokföringsskyldiga som är föremål för lagstadgad revision är även följande bestämmelser av betydelse:  

  • Revisioslagen, 2 kap. 4 §: ”Om beslut om fastställelse av bokslutet fattas vid ett sammanträde som hålls av sammanslutningens eller stiftelsens organ, ska bokslutet och verksamhetsberättelsen lämnas till revisorn senast en månad före detta sammanträde.”
  • Revisioslagen, 3 kap. 6 §: ”Revisorn ska lämna revisionsberättelsen till styrelsen för sammanslutningen eller stiftelsen eller till motsvarande organ senast två veckor före det sammanträde där bokslutet ska läggas fram för fastställelse.”

2. Bokföringsnämndens undantagstillstånd

En enskild bokföringsskyldig får avvika från tidsfristen enligt 3 kap. 6 § i BokfL, om:

  1. bokslutet upprättas daterat och undertecknat på det sätt som anges i 3 kap. 7 § i BokFL inom sex månader från räkenskapens utgång,
  2. bokslutet och verksamhetsberättelsen registreras inom sex månader i enlighet med vad som anges i den första meningen i 3 kap. 9 § 4 mom. i BokFL, om inte något annat föreskrivs om registrering någon annanstans i lag,
  3. den bokföringsskyldiges styrelse eller motsvarande organ fattar beslut om det före utgången av tidsfristen på fyra månader enligt 3 kap. 6 § i BokfL, eller
  4. det beslut som avses ovan i punkt 3 meddelas som en not till bokslutet.

För tydlighetens skull konstaterar nämnden att man på grund av coronavirusepidemin, som betraktas som särskilt skäl, separat kan bevilja varje bokföringsskyldig som begär det undantagstillstånd på de villkor som nämns ovan. I och med detta undantagstillstånd behöver en enskild bokföringsskyldig således inte själv göra en ansökan till nämnden.

Bokföringsnämnden har inte befogenhet att förlänga tidsfristerna enligt aktiebolagslagen, lagen om andelslag och revisionslagen, och inte heller att bevilja undantag från eventuella bestämmelser om bokslut och verksamhetsberättelse i den bokföringsskyldigas egna stadgar, som ett aktiebolags bolagsordning. Den bokföringsskyldige ansvarar för att tidsfristerna i dessa följs trots detta undantagstillstånd.

Samma begränsning av nämndens befogenhet gäller också skattelagstiftningen.

Detta undantagstillstånd gäller räkenskapsperioder som löpt ut före den 1 januari 2021.

Ändring i nämndens beslut får inte sökas genom besvär (BokfL 8 kap. 2 § 8 mom.).