Utlåtande om behandling av ett bolagslån för en grynderentreprenad

Utgivningsdatum 9.2.2021 0.00 | Publicerad på svenska 29.4.2021 kl. 11.31
Pressmeddelande

Nr

2013

Grynderentreprenad. Behandling av ett bolagslån.

1. Ansökan

Den sökande (nedan sökandeföretaget) hör sig för om bokföringsförfarandet för en grynderentreprenad.

1. När ska sökandeföretaget senast börja tillämpa den gällande allmänna anvisningen av den 5 juni 2017 i sitt bokslut?

2. Vilken bokföringsmetod är förenlig med god bokföringssed, när sökandeföretaget börjar tillämpa den gällande anvisningen på den entreprenad som beskrivs ovan och som har behandlats enligt den tidigare allmänna anvisningen?

3. Hur stor ska den skuld som hänför sig till sökandeföretagets egna aktier vara i balansräkningen i bokslutet för 2020?

4. Om skulden i balansräkningen är större eller mindre än 636 000 euro som har tagits upp i bokslutet för 2019, på vilket sätt ska förändringen i skulden tas upp i företagets bokföring?

I ansökan anges följande bakomliggande faktorer för frågorna:

Sökandeföretaget har varit stiftande entreprenör för ett bostadshus som är ett RS-objekt. År 2016 färdigställdes 64 bostadslägenheter i huset. I byggfasen sålde sökandeföretaget aktier som medför rätt att besitta bostadslägenheter till köpare av bostad. Dessutom sålde företaget fortfarande nya färdiga bostäder under 2017. Efter 2017 var 5 bostäder osålda, och sökandeföretaget äger fortfarande de aktier som medför rätt att besitta bostäderna.

Sökandeföretaget har tillämpat en intäktsföringsmetod baserad på överlåtelse och i sina bokslut fram till 2019 följt bokföringsnämndens allmänna anvisning av den 17 januari 2006 om behandlingen av grynderentreprenad (nedan den allmänna anvisningen 2006). I omsättningstillgångar har sökandeföretaget en anskaffningsutgift på 830 000 euro för de osålda aktierna. I balansräkningen har skulderna för de osålda aktierna, 636 000 euro, tagits upp som skuld. Det är andelen av bostadsbolagets lån.

Sökandeföretaget har betalat kapitalvederlag till bostadsbolaget. Enligt låneandelsberäkning för bostadsbolaget hänförde sig bolagslåneandelar på 597 000 euro till sökandeföretagets egna lägenheter den 31 december 2020. Låneandelen har minskat eftersom bostadsbolaget har amorterat på sitt bolagslån. De kapitalvederlag som betalats av aktieägarna har bostadsbolaget tagit upp som intäkt i sin resultaträkning. De kapitalvederlag som betalats av sökandeföretaget har företaget tagit upp som kostnad i sin resultaträkning.

Enligt bokföringsnämndens gällande allmänna anvisning av den 5 juni 2017 om behandlingen av grynderentreprenad i bokslut kan den tidigare allmänna anvisningen av den 17 januari 2006 tillämpas under de räkenskapsperioder som löper ut under de tre följande åren efter den 1 juli 2017.

Enligt anmälan kommer sökandeföretaget fortfarande mest sannolikt att äga nämnda 5 lägenheter under flera år.

2. Utlåtande – svar på den sökandes frågor

2.1 Sökandeföretaget har tillämpat en intäktsföringsmetod baserad på överlåtelse enligt den allmänna anvisningen av 2006. På så sätt har bostadsbolagets bolagslåneandelar tagits upp som skuld i byggherrens balansräkning tills byggherren har sålt aktierna. Då skulle den skuld som motsvarar aktierna ha avförts från byggherrens balansräkning. Av handlingarna framgår att sökandeföretaget äger aktier och skulder som hänför sig till ett enda bostadsbolag. 

2.2 Med hänsyn till kravet i bokföringslagen (1336/1997, BFL) på att konsekvens ska iakttas när principerna och metoderna för upprättande av bokslutet tillämpas från en räkenskapsperiod till en annan (3 kap. 3 § 1 mom. 2 punkten i BFL) anser bokföringsnämnden att det i det fall som avses i ansökan inte finns något hinder för att följa den allmänna anvisningen av 2006, trots den övergångsperiod på tre år som anges i den allmänna anvisningen av 2017.  På så sätt förblir principerna för upprättande konsekvent likadana och boksluten jämförbara. Detta överensstämmer med att syftet med övergångsperioden i den allmänna anvisningen av 2017 har varit att göra det möjligt att behandla boksluten för gamla objekt på samma sätt. 

2.3 I överensstämmelse med det som anges i det tidigare utlåtandet KILA 1985/2018 (punkt 2.2.3) konstaterar bokföringsnämnden att sökandeföretaget i alla delar ska tillämpa en enhetlig bokföringsmetod, oavsett om företaget tillämpar en partiell intäktsföring eller en intäktsföring baserad på överlåtelse, som i ansökningsärendet. Med hänsyn till att målbolagets aktieinnehav är sökandeföretagets enda tillgångspost uppfylls detta krav också genom det förfarande som beskrivs i punkt 2.1. Läget skulle ha varit ett annat om sökandeföretaget också hade haft ett bostadsbolag för vilket den allmänna anvisningen av 2017 följts. I så fall skulle den allmänna anvisningen av 2006 inte heller ha kunnat tillämpas på det tidigare bostadsbolaget.

2.4 Det är klart att den bolagsskuld som ska tas upp i sökandeföretagets bokslut den 31 december 2020 ska motsvara det verkliga skuldbeloppet. Skuldbeloppet ska korrigeras genom att de gjorda amorteringarna dras av från skuldsaldot genom upptagningen per Bolagsskulder an Vinstmedel från tidigare år. Bokslutet ska förses med en not om förfarandet.