Utlåtande om bokföring av egendomsarrangemang som gäller affärsverk och balansenheter och som anknyter till reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet

Utgivningsdatum 15.12.2023 9.25 | Publicerad på svenska 22.1.2024 kl. 10.49
Pressmeddelande 140

.

 

Nummer

140

Sökord

bokföring.balansenhet

 I 4 kap. i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (nedan införandelagen) föreskrivs det om egendomsarrangemang som anknyter till reformen. Egendomsarrangemang mellan välfärdsområdena samt kommunerna och samkommunerna genomförs enligt den så kallade begränsade fördelningsmodellen.

Enligt 42 § i införandelagen ska överföringen till välfärdsområdet av lös egendom som avses i 23 § bokföras mot grundkapitalet i kommunens bokföring, om inte kommunen bestämmer något annat. Semesterlöneskuld som överförs till välfärdsområdet ska alltid bokföras som grundkapital. Enligt regeringens proposition (RP 241/2020 rd) är syftet med paragrafen att förhindra uppkomsten av resultatpåverkan till följd av egendomsarrangemang.

Bokföringsnämndens välfärdsområdes- och kommunsektion har gett ett utlåtande om hur tillgångs- och kapitalposter som överförs till välfärdsområdena ska behandlas i kommunernas och samkommunernas bokföring (utlåtande 128/2022). Enligt utlåtandet ska anvisningarna för kommunerna om hur tillgångs- och skuldposter som överförs till välfärdsområdena ska bokföras och om vilka uppgifter som ska redovisas i bokslutet även tillämpas på sådana så kallade frivilliga samkommuner, vars verksamhet inom social- och hälsovården och räddningsväsendet genom reformen överförs till välfärdsområdena.

Bokföringsnämndens välfärdsområdes- och kommunsektion har även gett ett utlåtande om behandlingen i kommunens bokföring av sådana förändringar i grundkapitalet för så kallade frivilliga samkommuner som följer av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet (utlåtande 139/2023). Enligt utlåtandet bokförs kommunens andel av de förändringar i värdet på grundkapitalet för en så kallad frivillig samkommun som beror på egendomsarrangemang till följd av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet i medlemskommunens bokföring för 2023 som en ändring av samkommunsandelens värde och kommunens grundkapital. Om det systemtekniskt är möjligt ska noteringen göras i den ingående balansräkningen för 2023.

Enligt 42 § i införandelagen får bokföringsnämndens välfärdsområdes- och kommunsektion meddela anvisningar och ge utlåtanden om hur egendomsarrangemang som anknyter till reformen av social- och hälsovården ska bokföras. Välfärdsområdes- och kommunsektionen har för tydlighetens skull och för att harmonisera bokföringspraxisen beslutat att ge ett utlåtande på eget initiativ om bokföring av egendomsarrangemang som gäller tillgångs- och kapitalposter i en kommuns eller samkommuns affärsverk eller balansenhet.


Motivering

Tillämpning av bestämmelserna i införandelagen på en kommuns eller samkommuns affärsverk eller balansenhet och på frivilliga samkommuner


Före reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet hade uppgifterna för räddningsväsendet enligt överenskommelse mellan kommunerna inom räddningsområdet tilldelats en enskild kommun (ansvarig kommun) eller en samkommun. En del av kommunerna skötte uppgifterna för det lokala räddningsväsendet i form av ett kommunalt affärsverk eller en kommunal balansenhet. Inom två räddningsområden skötte landskapsförbundet räddningsväsendets uppgifter, där räddningsväsendet även kunde avskiljas till ett affärsverk eller en balansenhet. Även uppgifterna inom social- och hälsovården kunde enligt överenskommelse tilldelas en enskild kommun (ansvarig kommun) eller en frivillig samkommun.

Enligt 65 § i kommunallagen är en kommuns eller samkommuns affärsverk inte en fristående juridisk person, utan en del av kommunens eller samkommunens förvaltning och ekonomi. Även en balansenhet är en del av kommunens eller samkommunens förvaltning och ekonomi. På en kommuns eller samkommuns affärsverk och balansenhet tillämpas därmed de bestämmelser i införandelagen som gäller en kommun eller en frivillig samkommun. Bokföringsnämndens välfärdsområdes- och kommunsektion har även i sitt utlåtande 128/2022 konstaterat att anvisningarna för kommunerna om hur tillgångs- och skuldposter som överförs till välfärdsområdena ska bokföras och om vilka uppgifter som ska redovisas i bokslutet även ska tillämpas på sådana så kallade frivilliga samkommuner, vars verksamhet inom social- och hälsovården och räddningsväsendet genom reformen överförs till välfärdsområdena.

Lös egendom som överförts till ett välfärdsområde ska dras av från tillgångsposterna i kommunens eller den frivilliga samkommunens balansräkning. Överföringen ska bokföras mot grundkapitalet i kommunens eller den frivilliga samkommunens bokföring, om inte kommunen eller samkommunen har bestämt något annat. Semesterlöneskuld som överförts till välfärdsområdet ska bokföras mot kommunens eller den frivilliga samkommunens grundkapital. Noteringarna ska göras som en överföring mellan balansposter. Till välfärdsområdena överförs endast tillgångs- och skuldposter enligt införandelagen.

Enligt bokföringsnämndens välfärdsområdes- och kommunsektions utlåtande 139/2023 ska frågan huruvida kommunen har ordnat social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsendets tjänster som egen verksamhet eller som medlem i en frivillig samkommun sålunda inte ha någon inverkan på hur de poster som överförs till välfärdsområdet påverkar kommunens bokföring. Kommunens andel av de förändringar i värdet på grundkapitalet för en så kallad frivillig samkommun som beror på egendomsarrangemang till följd av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet bokförs i medlemskommunens bokföring för 2023 som en ändring av samkommunsandelens värde och kommunens grundkapital. 

 Återbäring av överskott i en samkommun eller ett affärsverk


Bokföringsnämndens kommunsektion har gett ett utlåtande om återbäring av överskott i en samkommun (utlåtande 36/1998). Om man har kommit överens om att förhållandet mellan grundkapitalandelarna utgör fördelningsgrund för återbäringen av överskottet, bokförs återbäringen av överskottet till medlemskommunerna under det år återbäringen görs i samkommunen som minskning av överskott från tidigare räkenskapsperioder och i medlemskommunen i resultaträkningen bland övriga finansieringsintäkter. Om man har kommit överens om att återbäringen av överskottet ska fördelas utgående från i vilket förhållande tjänsterna har utnyttjats, bokförs återbäringen av överskottet det år då återbäringen görs i samkommunen som rättelse av försäljningsintäkter och i medlemskommunen som rättelse av kostnader för verksamheten, köp av kundtjänster. Utlåtandet kan även tillämpas på återbäring av överskott i en samkommuns affärsverk till medlemskommunerna. Utlåtandet kan dock inte tillämpas på en ansvarig kommuns affärsverk eller balansenhet, eftersom avtalskommunerna inte har varit ägare av den ansvariga kommunens affärsverk eller balansenhet.

Bokföringsnämndens välfärdsområdes- och kommunsektion har gett ett utlåtande om hur löner som betalas retroaktivt ska behandlas i kommunernas och samkommunernas bokföring (utlåtande 133/2022). Enligt utlåtandet bokförs förändringar i uppskattningarna och bedömningarna samt framtida utgifter och förluster i enlighet med försiktighetsprincipen på de kostnadskonton som avslutas i resultaträkningen. Korrigeringar av fel som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder görs genom rättelser i posten Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder bland eget kapital.


Utlåtande

Bokföring av egendomsarrangemang

Bestämmelserna i 42 § i införandelagen om hur lös egendom och semesterlöneskuld som överförs till välfärdsområdet ska behandlas i bokföringen är tvingande. Överföringarna ska bokföras mot kommunens eller samkommunens grundkapital, oberoende av hur verksamheten i kommunen eller samkommunen är organiserad eller vilket kommunens, samkommunens, affärsverkets eller balansenhetens grundkapital blir efter det att överföringarna har bokförts. Noteringarna ska göras i enlighet med utlåtandet om hur tillgångs- och kapitalposter som överförs till välfärdsområdena ska behandlas i kommunernas och samkommunernas bokföring (utlåtande 128/2022). Kommunens andel av de förändringar i värdet på grundkapitalet för en så kallad frivillig samkommun som beror på egendomsarrangemang till följd av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet bokförs i medlemskommunens bokföring för 2023 som en ändring av samkommunsandelens värde och kommunens grundkapital (utlåtande 139/2023). Utlåtande 139/2023 tillämpas inte på modellen med ansvariga kommuner.

Tillgångs- och kapitalposter som överförs till välfärdsområdet påverkar utöver affärsverkets eller balansenhetens grundkapital även kommunens eller samkommunens grundkapital. När affärsverkets eller balansenhetens grundkapital förändras, förändras även beloppet på den placering som gjorts i affärsverkets eller balansenhetens grundkapital i kommunens eller samkommunens övriga bokföring. Denna förändring redovisas i kommunens eller samkommunens bokföring som en förändring i grundkapitalet. Ett annat alternativ är att bokföra egendomsarrangemangen först efter det att affärsverket eller balansenheten har avvecklats i kommunens eller samkommunens bokföring. Slutresultatet är därmed detsamma oberoende av på vilket sätt social- och hälsovården eller räddningsväsendet hade organiserats i kommunen eller samkommunen eller i vilket ordning egendomsarrangemangen och avvecklingen av affärsverket eller balansenheten bokförs.

En samkommuns grundkapital kan bli negativt till följd av de noteringar som görs enligt införandelagen. I sådana fall är det motiverat att utöka beloppet av grundkapitalet. Enligt den allmänna anvisningen för upprättande av balansräkning för kommuner och samkommuner kan grundkapitalet höjas genom en överföring från reserver, andra egna fonder eller överskott från tidigare räkenskapsperioder.


Återbäring av överskott

Vid återbäring av överskott är det i princip fråga om en rättelse av betalningsandelar, som under det år återbäringen görs bokförs i samkommunens eller den ansvariga kommunens resultaträkning som rättelse av försäljningsintäkter och i medlems- eller avtalskommunen som rättelse av köp av tjänster. Betalningsandelarna och rättelserna av dem hänför sig inte nödvändigtvis till samma räkenskapsperiod, om det fattas separata beslut om återbäring av överskott och täckning av underskott. Alternativt är det också möjligt att komma överens om att förhållandet mellan grundkapitalandelarna utgör fördelningsgrund för återbäringen av överskottet i en samkommun. Då bokförs återbäringen av överskottet till medlemskommunerna under det år återbäringen görs i samkommunen som minskning av överskott från tidigare räkenskapsperioder och i medlemskommunen i resultaträkningen bland övriga finansieringsintäkter.


Fördelning av nettoförmögenhet 

 Avvecklingen av ett affärsverk, en balansenhet eller en frivillig samkommun och fördelningen av medlen och skulderna mellan avtals- eller medlemskommunerna i samband med avvecklingen grundar sig på frivillighet, och bestämmelserna i införandelagen tillämpas inte i detta sammanhang. Fördelningen av medlen och skulderna i ett affärsverk eller en frivillig samkommun och de noteringar som grundar sig på dem bokförs som affärshändelser under räkenskapsperioden. Om verksamheten i den organisation som överlåter medel och skulder fortsätter efter det att medlen och skulderna har fördelats, bokförs sådan fördelning av medel och skulder som sker utan vederlag som övriga verksamhetskostnader för den ansvariga kommun eller samkommun som överlåter medlen och som övriga verksamhetsintäkter för den avtals- eller medlemskommun som tar emot medlen. Extraordinära intäkter och kostnader kan vara sådana intäkter och kostnader som hänför sig till väsentliga transaktioner av engångskaraktär vilka avviker från den normala verksamheten. Noteringarna påverkar finansieringsanalysen och tablån över budgetutfallet.

Om medel och skulder i en samkommun fördelas så att medlemskommunernas grundkapitalandelar minskar, bokförs detta i samkommunen som återbäring av grundkapital och i medlemskommunerna som överlåtelse av bestående aktiva. I modellen med ansvariga kommuner har avtalskommunerna däremot inte kunnat göra placeringar i den ansvariga kommunens affärsverks eller balansenhets grundkapital, varför det inte är fråga om återbäring av grundkapital eller överlåtelse av bestående aktiva.


Verksamhetsberättelse och noter

Med beaktande av kravet på en rättvisande bild i bokslutet och verksamhetsberättelsen enligt 3 kap. 2 § 1 mom. i bokföringslagen ska kommunen i årets verksamhetsberättelse utöver noter lämna en redogörelse för hur återbäringen av överskott eller fördelningen av samkommunens medel påverkar räkenskapsperiodens intäkter och kostnader samt ekonomiska ställning.

Noterna om presentation av bokslutet ska innehålla uppgifter om intäkter och kostnader som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder samt rättelser av fel, om dessa inte är av ringa betydelse (förordningen om de uppgifter som ska tas upp i kommunens bokslut, 6 §).

 

Kuntien lausunnot