Utlåtande om hur de egendomsposter och kapitalposter som ska övergå till kommuner och samkommuner vid reformen av arbetskraftsservicen ska behandlas i

Utgivningsdatum 16.5.2023 13.09 | Publicerad på svenska 7.7.2023 kl. 17.12
Pressmeddelande

Nummer

138

Sökord

arbetskraftsservice, egendom som övergår, kapitalposter

Enligt 3 § i lagen om ordnande av arbetskraftsservice (380/2023) avses med arbetskraftsmyndighet den myndighet vid en kommun eller samkommun som ansvarar för att ordna arbetskraftsservice samt den myndighet till vilken myndighetsuppgifter enligt denna lag har överförts enligt vad som avses i 13 § 2 mom. 

I lagen om införande av lagen om ordnande av arbetskraftsservice och vissa lagar som har samband med den (383/2023, nedan införandelagen) innehåller 6 § bestämmelser om överföring av personal och 9 § bestämmelser om egendomsarrangemang vid reformen. Enligt införandelagen övergår semesterlöneskulden för den personal som överförs den 1 januari 2025 till kommunerna och samkommunerna, och staten ersätter skulden. Dessutom övergår det lösöre, de rättigheter som gäller ägande, besittning och bruk av lös egendom samt de immateriella rättigheter och tillstånd som behövs för att sköta de uppgifter som avses i lagen om ordnande av arbetskraftsservice vederlagsfritt till arbetskraftsmyndigheterna. 

Bokföringsnämndens välfärdsområdes- och kommunsektion ger anvisningar och utlåtanden, bland annat om tillämpning av 113 § om bokslut i kommunallagen och av statsrådets förordning om de uppgifter som ska tas upp i kommunens bokslut (525/2020). Sektionen ger ett utlåtande på eget initiativ om behandlingen av den semesterlöneskuld och den egendom som övergår till de kommuner och samkommuner som är arbetskraftsmyndigheter. 


Bestämmelser och anvisningar

Införandelag

Enligt 6 § 3 mom. i införandelagen övergår semesterlöneskulden för personal som övergår från arbets- och näringsbyråerna, närings-, trafik- och miljöcentralerna och utvecklings- och förvaltningscentret den 1 januari 2025 till kommunerna och samkommunerna. Staten ersätter den semesterlöneskuld som övergår till kommunerna och samkommunerna.

Enligt 9 § i införandelagen övergår det lösöre, de rättigheter som gäller ägande, besittning och bruk av lös egendom samt de immateriella rättigheter och tillstånd som behövs för att sköta de uppgifter som avses i lagen om ordnande av arbetskraftsservice vederlagsfritt från arbets- och näringsbyråerna, närings-, trafik- och miljöcentralerna och utvecklings- och förvaltningscentret till arbetskraftsmyndigheterna den 1 januari 2025. Om de uppgifter som avses i lagen om ordnande av arbetskraftsservice överförs till fler än en arbetskraftsmyndighet, övergår egendomen i den proportion uppgifterna överförs, om inte staten och arbetskraftsmyndigheterna kommer överens om något annat.

Förordning om de uppgifter som ska tas upp i kommunens bokslut (525/2020)

Enligt 6 § 1 mom. 3 punkten i förordningen om de uppgifter som ska tas upp i kommunens bokslut (525/2020) ska noterna innehålla en redogörelse, om uppgifterna för den föregående räkenskapsperioden inte är jämförbara med uppgifterna för den räkenskapsperiod som gått ut.

Bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisning om upprättande av balansräkning för kommuner och samkommuner 

Enligt den allmänna anvisningen om upprättande av balansräkning bokförs egendom som erhållits genom en donation eller ett testamente utan begränsningar för användningen under balansposter enligt sin natur och som intäkt i resultaträkningen. Egendom som erhållits av staten för att fortsätta motsvarande verksamhet eller av andra kommuner eller på basis av samarbetsavtal eller motsvarande för gemensam verksamhet, behandlas inte som en donation, utan som en total finansieringsandel. Den allmänna anvisningen hänvisar även till bokföringsnämndens utlåtande 1574/1999 om att den egendom som sökanden enligt ansökan vederlagsfritt har erhållit av staten ska behandlas som ett bidrag som har beviljats i syfte att täcka anskaffningsutgiften. Egendomens överlåtelsevärde som avses i ansökan ska inte tas upp i balansräkningen och på det görs inga avskrivningar.

Utlåtande

Semesterlöneskuld

I den ingående balansen för räkenskapsperioden 2025 ska kommunerna och samkommunerna ta upp den semesterlöneskuld som övergår från arbets- och näringsbyråerna, närings-, trafik- och miljöcentralerna och utvecklings- och förvaltningscentret under övriga fordringar på staten och under resultatregleringar till personalen (semesterlöneperiodisering). Övergången av semesterlöneskulden påverkar inte kommunens och samkommunens resultaträkning. 

Enligt bokföringslagen (3 kap. 3 § 1 mom. 5 punkten) ska den ingående balansen basera sig på den föregående räkenskapsperiodens utgående balans. Den bokföringsskyldige ska se till att de förändringar som bokförs i de ingående saldona är tillräckligt väl dokumenterade för att man ska kunna säkerställa en obruten verifieringskedja från föregående års utgående balans till de slutliga ingående saldona.

Egendom som övergår

Egendom som övergår från arbets- och näringsbyråerna, närings-, trafik- och miljöcentralerna och utvecklings- och förvaltningscentret till kommunerna och samkommunerna betraktas som en total finansieringsandel. Det innebär att övergången av egendomen inte orsakar en anskaffningsutgift som ska skrivas av. Egendomens överlåtelsevärde och den därtill hörande finansieringsandelen ska inte tas upp som transaktioner för räkenskapsperioden 2025 och överlåtelsevärdet ska inte tas upp i balansräkningen. Det är dock motiverat att som benämning i en separat bokföring av bestående aktiva övervaka de egendomsposter vars värde är högt och som har erhållits vederlagsfritt.

Jämförelseårets balansräkning

De noteringar om övergång av egendom och semesterlöneskuld som görs utifrån införandelagen är till sin karaktär inga ändringar av bokföringsprinciperna och inte heller rättelser av fel som begåtts under tidigare år. Därför ska inga rättelser göras i den utgående balansen 2024 för den föregående räkenskapsperioden, som utgör ett jämförelseår i kommunernas bokslut för 2025, utan de uppgifter som behövs ska lämnas i noterna.

Noter

Enligt 6 § 1 mom. 3 punkten i förordningen om de uppgifter som ska tas upp i kommunens bokslut (525/2020) ska noterna innehålla en redogörelse, om uppgifterna för den föregående räkenskapsperioden inte är jämförbara med uppgifterna för den räkenskapsperiod som gått ut. Åtminstone överföringen av ordnandet av arbetskraftsservice till kommuner och samkommuner kan göra det omöjligt att jämföra bokslutet för 2025 med föregående räkenskapsperiod. Som noter lämnas åtminstone en redogörelse för hur överföringen av arbetskraftsservicen påverkar intäkterna och kostnaderna och en redogörelse för den semesterlöneskuld som har tagits upp i den ingående balansen och för beloppet på den därtill hörande fordran.

Verksamhetsberättelse

Med beaktande av kravet på en rättvisande bild i bokslutet och verksamhetsberättelsen enligt 3 kap. 2 § 1 mom. i bokföringslagen ska kommunen i verksamhetsberättelsen för 2025 utöver noter lämna en redogörelse för hur ordnandet av arbetskraftsservice påverkar räkenskapsperiodens intäkter och kostnader och för hur den semesterlöneskuld som övergår i samband med överföringen av organiseringsansvaret, och den därtill hörande fordran, påverkar den ekonomiska ställningen. 

Kuntien lausunnot