Utlåtande om hur engångsarvodet till personal som deltagit i vården av coronapatienter ska behandlas i kommunernas och samkommunernas bokföring

Utgivningsdatum 8.11.2022 13.38 | Publicerad på svenska 19.4.2023 kl. 23.52
Pressmeddelande 134

Nummer

134

Sökord

Engångsarvodet. Coronaviruset. Kommunen. Samkommun.

Grunden för utlåtandet

Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT godkände i oktober 2022 ett separatavtal om tillämpningen av kommunsektorns arbets- och tjänstekollektivavtal för tiden 1.5.2022–30.4.2025 samt övriga dokument.

Bokföringsnämndens sektion för välfärdsområden och kommuner har beslutat att ge ett utlåtande på eget initiativ om hur det engångsarvode som enligt avtalet ska betalas till personal som deltagit i vården av coronapatienter ska behandlas i kommunernas och samkommunernas bokföring.

Motiveringar till utlåtandet

I det avtal som ingicks i oktober 2022 angavs det att den särskilda exponeringsrisk som covid-19-viruset orsakade och restriktionerna enligt beredskapslagen i början av coronapandemin i synnerhet riktade sig till vissa enheter inom den specialiserade sjukvården (intensivvårdsavdelningar, bilddiagnostik och laboratorieverksamhet i anknytning till intensivavdelningarna, kohorter dvs. vårdavdelningar för coronapatienter, jour inkl. förlossningar och akutvården) och till personalen vid dessa. Ett bristfälligt skydd exponerade också personalen i synnerhet inom hemvårdstjänsterna, serviceboendet med heldygnsomsorg och verksamhetsenheterna för långvarig institutionsvård för äldre. Till personal som deltog i vården av coronapatienter betalas ett engångsarvode enligt II kap. 14 § 1 mom. i SH-avtalet i samband med utbetalningen av lönen för mars 2023. Engångsarvodets belopp är 600 euro.

Engångsarvodet betalas till den personal som anges i avtalet och vars anställningsförhållande till arbetsgivaren gällde minst sju kalenderdagar under perioden 13.3–15.6.2020. Ett villkor för utbetalning av engångsarvodet är att anställningsförhållandet till samma arbetsgivare fortfarande gäller 28.2.2023.

Bokföringslagen

Enligt 2 kap. 3 § i bokföringslagen är grunden för bokföring av en utgift mottagande av en produktionsfaktor, och grunden för bokföring av en inkomst är överlåtelse av en prestation (prestationsprincipen), om inte något annat bestäms i lagen.

Enligt 5 kap. 1 § i bokföringslagen ska räkenskapsperiodens inkomster tas upp som intäkter i resultaträkningen. Från intäkterna ska som kostnader dras av de utgifter som sannolikt inte längre medför motsvarande inkomst samt förlusterna. Syftet med den utgift-mot-inkomst-princip som ska tillämpas vid periodiseringen av intäkter och kostnader är att hänföra utgifterna till de räkenskapsperioder när de medför inkomster.

Utlåtanden och allmänna anvisningar från bokföringsnämndens kommunsektion

Enligt bokföringsnämndens kommunsektions utlåtande 120/2019 bokförs som kostnad och passiv resultatreglering det belopp som har uppstått som betalningsskyldighet för kommunen fram till bokslutstidpunkten, inklusive den semesterlöneskuld som har ackumulerats under det kvalifikationsår som föregick innevarande kvalifikationsår samt andra intjänade men outtagna ledigheter.

Bokföringsnämndens kommunsektion har gett ett utlåtande (117/2018) om bokföring av resultatbaserad pott och semesterpenning i boksluten för 2018 och 2019. Enligt utlåtandet uppkommer löntagarens rätt till den resultatbaserade potten baserat på ett anställningsförhållande som varit i kraft under den i avtalet nämnda tidsperioden 2018. Eftersom arbetsgivarens skyldighet att betala den resultatbaserade potten uppkommer redan under 2018 bokförs potten i sin helhet i bokslutet för 2018 som kostnad och resultatreglering.

Enligt den allmänna anvisningen om upprättande av balansräkning för kommuner och samkommuner bokförs som resultatregleringar i form av utgiftsrester bland annat till räkenskapsperioden hörande obetalda löner, till exempel övertidslöner eller resultatlöner.

Lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (den s.k. införandelagen)

Enligt 20 § i lagen ska samkommunerna för de sjukvårdsdistrikt som avses i 7 § i lagen om specialiserad sjukvård samt de specialomsorgsdistrikt som avses i 6 § 1 mom. i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977) jämte tillgångar, skulder och förbindelser överföras till välfärdsområdena den 1 januari 2023.

Utlåtande

Det engångsarvode som enligt förlikningsförslaget ska betalas till personal som deltagit i vården av coronapatienter betalas till personal som har varit anställd hos en kommun eller samkommun under tiden 13.3–15.6.2020. Enligt prestationsprincipen ska en utgift hänföras till den räkenskapsperiod under vilken produktionsfaktorn togs emot.

Eftersom det avtalades om betalningen av engångsarvodet först 2022 är det inte fråga om en korrigering av ett fel som hänför sig till en tidigare räkenskapsperiod. De utgifter som föranleds av engångsarvodet ska bokföras som kostnad och resultatreglering för 2022 för den kommun eller samkommun som är arbetsgivare. Noteringen för 2022 ska göras utifrån det uppskattade beloppet av utgifterna, som vid behov korrigeras 2023.

Enligt 20 § i införandelagen överförs skulderna hos de sjukvårdsdistrikt och specialomsorgsdistrikt som avses i lagen till välfärdsområdena den 1 januari 2023. Även den resultatreglering som uppkommer till följd av engångsersättningen överförs till välfärdsområdena.

Det engångsarvode som ett välfärdsområde ska betala till personal som överförs till välfärdsområdet från en kommun eller en annan samkommun än ovannämnda samkommuner för sjukvårdsdistrikt och specialomsorgsdistrikt kan av välfärdsområdet 2023 bokföras som en resultatreglering för personalens del och som en fordran gentemot kommunen eller samkommunen. Ett annat alternativ är att behandla betalningen från kommunen eller samkommunen som en utgiftsöverföring.

Vid betalningen av fordringar och skulder ska en eventuell rättelse av det ersättningsbelopp som ursprungligen bokförts beaktas. Rättelsen ska tas upp i bokföringen för 2023. Vid bokföringen av rättelseposten är välfärdsområdets motpart antingen en samkommun som fortsätter sin verksamhet eller medlemskommunerna i en samkommun som har upplösts eller avvecklats. I en samkommun som fortsätter sin verksamhet påverkar rättelsen betalningsandelarna eller beloppet av över- eller underskottet 2023.

Ett engångsarvode som bokförs som en kostnad eller resultatreglering i en samkommun påverkar antingen medlemskommunernas betalningsandelar eller beloppet av det överskott som delas ut till medlemskommunerna eller beloppet av det underskott som ska täckas av medlemskommunerna, och det finansieras som en del av dem.

Kuntien lausunnot