Utlåtande om hur tillgångs- och kapitalposter som överförs till välfärdsområdena ska behandlas i kommunernas och samkommunernas bokföring

Utgivningsdatum 16.5.2022 10.49 | Publicerad på svenska 13.4.2023 kl. 17.12
Pressmeddelande 128

.

Nummer

128

Sökord

Poster som överförs. Behandling. Kommunen. Samkommun. Social- och hälsovårdsreformen.

I 4 kap. i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (nedan införandelagen) föreskrivs det om egendomsarrangemang i samband med reformen. Egendomsarrangemang mellan välfärdsområdena samt kommunerna och samkommunerna genomförs enligt den s.k. begränsade fördelningsmodellen. 

De samkommuner och specialomsorgsdistrikt som nämns i 20 § i införandelagen överförs till välfärdsområdena jämte tillgångar, skulder och förbindelser.

Enligt 42 § i införandelagen ska överföringen till välfärdsområdet av den medlemsandel i samkommunen som avses i 20 § och av lös egendom som avses i 23 § bokföras mot grundkapitalet i kommunens bokföring, om inte kommunen bestämmer något annat. Semesterlöneskuld som överförs till välfärdsområdet ska bokföras som grundkapital. Överföringarna ska bokföras enligt bokföringsvärdet i kommunens bokslut.

Enligt 42 § i införandelagen får bokföringsnämndens välfärdsområdes- och kommunsektion meddela anvisningar och ge utlåtanden om hur egendomsarrangemang ska bokföras. Sektionen ger ett utlåtande på eget initiativ om hur tillgångs- och kapitalposter som överförs till välfärdsområdena ska behandlas i kommunernas och samkommunernas bokföring.

Utlåtandets anvisningar för kommunerna om hur tillgångs- och skuldposter som överförs till välfärdsområdena ska bokföras och om vilka uppgifter som ska redovisas i bokslutet ska även tillämpas på sådana s.k. frivilliga samkommuner, vars verksamhet inom social- och hälsovården och räddningsväsendet genom reformen överförs till välfärdsområdena.  

Bestämmelser och anvisningar

Lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen.

Enligt 20 § i införandelagen ska samkommunerna för de sjukvårdsdistrikt som avses i 7 § i lagen om specialiserad sjukvård samt de specialomsorgsdistrikt som avses i 6 § 1 mom. i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1997) jämte tillgångar, skulder och förbindelser överföras till välfärdsområdena den 1 januari 2023.

Enligt 23 § i införandelagen övergår till välfärdsområdet den 1 januari 2023 den lösa egendom, de rättigheter som gäller ägande, besittning och bruk av den lösa egendomen samt de immateriella rättigheter och tillstånd som hänger samman med den verksamhet som välfärdsområdet har organiseringsansvaret för.

Aktierna i ett aktiebolag som kommunen äger för ordnande eller produktion av social- och hälsovårdstjänster övergår till välfärdsområdet, förutsatt att bolagets faktiska huvudsakliga verksamhet är produktion av social- och hälsovårdstjänster.

Enligt 24 § i införandelagen överförs semesterlöneskulden för personal inom den primärvård, den specialiserade sjukvård, det socialväsende och det räddningsväsende samt elevhälsa som kommunen ordnar till välfärdsområdet den 1 januari 2023.

Andra tillgångs- och skuldposter än de som nämns i införandelagen överförs inte med stöd av lagen från kommunerna och de s.k. frivilliga samkommunerna till välfärdsområdena.

Enligt 25 § i införandelagen övergår de avtal som gäller ordnande av social- och hälsovård och räddningsväsendet till välfärdsområdet den 1 januari 2023, om inte välfärdsområdet och kommunen kommer överens om något annat. Om avtalet inte kan överföras eller delas ska kommunen göra en framställning om hur ansvaret baserat på avtalet ska fördelas.

Enligt 27 § i införandelagen övergår grundkapitalandelen för varje medlemskommun i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) den 1 januari 2023 till det välfärdsområde som respektive kommun hör till. Helsingfors stads grundkapitalandel i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) övergår till att utgöra grundkapitalandelen i HUS-sammanslutningen.

Enligt 33 § i införandelagen ska medlemskommunerna i de samkommuner som avses i 20 § och medlemskommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) täcka underskottet i samkommunens balansräkning i överensstämmelse med vad som bestäms i kommunallagen (410/2015) innan samkommunen överförs till välfärdsområdet eller HUS-sammanslutningen. Om balansräkningen visar överskott ska samkommunens medlemskommuner besluta om hur det ska behandlas på det sätt som fastställs i samkommunens grundavtal.

Utlåtanden från bokföringsnämndens sektion för välfärdsområden och kommuner

Bokföringsnämndens sektion för välfärdsområden och kommuner har gett ett utlåtande (127/2022) om täckning av en samkommuns underskott genom nedsättning av grundkapitalet. Enligt utlåtandet utgör överföringen av en samkommun till välfärdsområdet enligt 20 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen inte en sådan situation som avses i motiveringen till 110 § i kommunallagen eller i kommunsektionens utlåtande 121/2019, där samkommunens serviceverksamhet minskar varaktigt och behovet av långvarig finansiering därför minskar. I den situation som beskrivs i begäran om utlåtande kan grundkapitalet inte nedsättas genom överföring mellan balansposter som en bokföringsmässig åtgärd i syfte att täcka samkommunens underskott.

Utlåtande

Samkommunerna för sjukvårdsdistrikt och specialomsorgsdistrikt ska upprätta boksluten för 2022 under antagandet att verksamheten fortgår, trots att deras verksamhet jämte tillgångar och skulder övergår till välfärdsområdena. De tillgångs- och kapitalposter som överförs från dessa samkommuner till välfärdsområdena ska bokföras i enlighet med samkommunens bokslut i välfärdsområdenas ingående balansräkning den 1 januari 2023.

De tillgångs- och kapitalposter som överförs från kommunerna till ett välfärdsområde bokförs som förändringar i de ingående saldona i den ingående balansen den 1 januari 2023. Syftet med att bokföra förändringarna i den ingående balansen är att inte redovisa överföringar av tillgångs- och kapitalposter vilka bokförs mot grundkapitalet som affärshändelser 2023 i tablån över budgetutfallet eller finansieringsanalysen. Andra noteringar redovisas som affärshändelser 2023, och de kan påverka resultatet för 2023.

Enligt bokföringslagen (3 kap. 3 § 1 mom. 5 punkten) ska den ingående balansen basera sig på den föregående räkenskapsperiodens utgående balans. Den bokföringsskyldige ska se till att de förändringar som bokförs i de ingående saldona är tillräckligt väl dokumenterade för att man ska kunna säkerställa en obruten verifieringskedja från föregående års utgående balans till de slutliga ingående saldona.

Kommunernas bokslut för 2022 ska upprättas under antagandet att verksamheten fortgår, trots att ansvaret för att organisera social- och hälsovården och räddningsväsendet övergår till välfärdsområdena.

Bestående aktiva

Medlemsandelar i en samkommun och lös egendom som överförs till ett välfärdsområde ska dras av från tillgångsposterna i kommunens balansräkning. Överföringen ska bokföras mot grundkapitalet i kommunens bokföring, om inte kommunen bestämmer något annat. Noteringen ska göras som en överföring mellan balansposter.

Om kommunen har beslutat att bokföra överföringen av samkommunsandelar och lös egendom på ett resultatpåverkande sätt, till exempel på grund av det ringa värdet av den egendom som överförs och av den överlåtelseförlust som uppstår, ska överföringen bokföras som en överlåtelseförlust för räkenskapsperioden 2023. Det ska då noteras att överföringen redovisas som en affärshändelse 2023 som påverkar resultatet 2023, till skillnad från vad som är fallet när överföringen bokförs mot grundkapitalet. 

Överföringen till välfärdsområdet förutsätter inte att det 2022 görs några ändringar i avskrivningsplanerna för tillgångar bland bestående aktiva, såvida inte de inkomstförväntningar i fråga om tillgångarna som utgör grund för planerna eller förväntningar knutna till användningen av produktionsfaktorer har förändrats under den tid som kommunen hade organiseringsansvar. Avskrivningar enligt plan bokförs på normalt sätt i kommunens bokslut för 2022.

Eventuella nedskrivningar bokförs i kommunens bokföring för 2022 om grunderna för dem har uppkommit medan kommunen hade organiseringsansvar. Väsentliga nedskrivningar av värdet ska beskrivas i noterna till bokslutet.  

Rörliga aktiva

Lös egendom som överförs till ett välfärdsområde ska dras av från tillgångsposterna i kommunens balansräkning. Överföringen ska bokföras på samma sätt som överföringar av tillgångsposter som hör till bestående aktiva.

I fordringar som en samkommun för sjukvårdsdistrikt och specialomsorgsdistrikt har 2022 ska en sådan andel för täckning av underskott inkluderas som medlemskommunerna enligt införandelagen ansvarar för, men som inte har kunnat uppskattas under 2022 och därför inte har betalats. Medlemskommunerna ska bokföra andelen som en skuld för 2022. Samkommunen och medlemskommunerna ska bokföra andelen på ett resultatpåverkande sätt 2022.

Främmande kapital

Enligt 42 § 1 mom. i införandelagen ska semesterlöneskuld som överförs från kommunen till välfärdsområdet bokföras mot kommunens grundkapital. Noteringen ska göras som en överföring mellan balansposter. 

I skulder som en samkommun för sjukvårdsdistrikt eller specialomsorgsdistrikt har ska en sådan återbetalning av överskott inkluderas som medlemskommunerna har beslutat om enligt grundavtalet. På motsvarande sätt ska en eventuell täckning av underskott under 2022, i det fall täckningen har varit större än samkommunens slutliga underskott, bokföras som skuld för sjukvårdsdistriktet eller specialomsorgsdistriktet. Medlemskommunerna ska bokföra andelarna som fordringar för 2022. Samkommunen och medlemskommunerna ska bokföra andelen på ett resultatpåverkande sätt 2022. 

Donationsfonders tillgångar och kapital

Införandelagen innehåller inte några bestämmelser om testamenten, arv eller donationer. Testatorns eller donatorns vilja eller det användningsändamål som uppgetts i ansökan om arv ska i princip respekteras. Om kommunen konstaterar att välfärdsområdet bättre kan uppfylla användningsändamålet för tillgångarna, kan tillgångarna och motsvarande kapital överföras till välfärdsområdet vid ingången av 2023 som en separat affärshändelse. Om tillgångarna i ett testamente, ett arv eller en donation överförs till välfärdsområdet ska både donationsfondernas tillgångar och kapitalet bokföras som minskningar av aktiva och passiva i kommunens balansräkning. 

Balansräkningen för jämförelseåret

Bokföringar som görs med stöd av införandelagen och som gäller överföringar av tillgångar och kapital utgör inte ändringar av bokföringsprinciperna eller korrigeringar av fel som hänför sig till tidigare år, varför det inte ska göras någon korrigering i den utgående balansen för den föregående räkenskapsperioden 2022, som utgör jämförelseår i kommunernas bokslut för 2023, utan de uppgifter som behövs ska lämnas i noterna. 

Noter

Enligt 6 § 1 mom. 3 punkten i statsrådets förordning om de uppgifter som ska tas upp i kommunens bokslut (525/2020) ska noterna innehålla en redogörelse, om uppgifterna för den föregående räkenskapsperioden inte är jämförbara med uppgifterna för den räkenskapsperiod som gått ut. Åtminstone följande händelser kan göra det omöjligt att jämföra bokslutet för 2023 med föregående räkenskapsperiod: en överföring av utgifterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet till välfärdsområdena, överföringar av tillgångsposter och semesterlöneskuld samt det faktum att samkommunerna för sjukvårdsdistrikt och specialomsorgsdistrikt inte längre ingår i koncernboksluten. 

Noterna till balansräkningens passiva ska dessutom enligt 9 § i statsrådets förordning om de uppgifter som ska tas upp i kommunens bokslut innehålla en specifikation per balansräkningspost om ökningar och minskningar av poster i eget kapital samt av överföringar mellan dessa poster under räkenskapsperioden.

Verksamhetsberättelsen

Med beaktande av kravet på en rättvisande bild i bokslutet och verksamhetsberättelsen enligt 3 kap. 2 § 1 mom. i bokföringslagen ska kommunen i verksamhetsberättelsen för 2023 utöver noter lämna en redogörelse för hur reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt de överföringar av tillgångar och semesterlöneskuld som sker i samband med den påverkar räkenskapsperiodens intäkter och kostnader samt ekonomiska ställning. 

Kuntien lausunnot