Utlåtande om konsolidering av dotterföretags bokslutsuppgifter i koncernbokslut

Utgivningsdatum 12.1.2021 0.01 | Publicerad på svenska 29.4.2021 kl. 11.28
Pressmeddelande 2012

Nr

2012

Koncernbokslut. Dotterbolaget är ett noterat bolag vars koncernredovisning upprättas enligt IFRS.

1. Ansökan

Den sökande (---) frågar om koncernbokslutet har upprättats enligt bokföringslagen och god bokföringssed om det noterade bolaget NN:s koncernredovisning, som upprättas enligt den internationella redovisningsstandarden (IFRS), konsolideras antingen i) som sådan eller ii) med tillämpning av kapitalandelsmetoden i den sökandes koncernbokslut som upprättas enligt de finländska redovisningsnormerna (FAS).

2. Utlåtande

Den bokföringsskyldiga ansvarar för redovisningens regelöverensstämmelse

Bokföringsnämnden konstaterar att den inte kan ta ställning till regelöverensstämmelsen i en enskild bokföringsskyldigs redovisning, utan detta ankommer i sista hand på domstolen. Den bokföringsskyldige och ledamöterna i dess behöriga organ ansvarar för att bokslutet upprättas i överensstämmelse med bestämmelserna.

Nämnden är inte heller behörig att bevilja undantag från bestämmelserna om upprättande av koncernbokslut.

Bestämmelser

Bestämmelser om principerna för upprättande av koncernbokslut i Finland, det vill säga enligt FAS, finns i 6 kap. 4 § i bokföringslagen (1336/1997). I nämnda paragraf föreskrivs som följer:

Vid upprättande av koncernbokslut ska fortlöpande tillämpas samma principer. Dessa får ändras endast om det är befogat för att ge en rättvisande bild.

Koncernföretagens bokslut ska före sammanställningen ändras så att i dem enhetligt tillämpas de bokslutsprinciper enligt denna lag som följs antingen i moderföretaget eller i koncernens huvudsakliga verksamhet. Undantag från detta får göras av särskilda skäl.

Användande av uppgifter i koncernredovisning enligt IFRS

Bokföringsnämnden konstaterar generellt att den inte har några invändningar mot att uppgifter i dotterföretagets koncernredovisning enligt IFRS används vid upprättande av moderföretagets koncernbokslut enligt FAS. I så fall ska de villkor som fastställs i bokföringslagen absolut uppfyllas och den bokföringsskyldige ska säkerställa att kravet på en rättvisande bild uppfylls oavsett vilket förfarande som tillämpas. Det är den bokföringsskyldige själv som ska avgöra om uppgifterna i dotterkoncernens koncernredovisning enligt IFRS konsolideras som sådana eller med tillämpning av kapitalandelsmetoden.

Den bokföringsskyldige ska såväl i särredovisningen som i koncernredovisningen se till att kravet på rättvisande bokslut uppfylls. Ansvaret för detta ankommer på dem som undertecknar bokslutet.