Utlåtande om periodiseringen av offentlig finansiering för yrkesutbildning

Utgivningsdatum 3.11.2020 0.00 | Publicerad på svenska 23.3.2021 kl. 12.26
Pressmeddelande 2008

Nr

2008

Yrkesutbildning. Offentlig finansiering. Periodisering i mottagarens bokslut.  

1 Ansökan

Den sökande (Bokföringsnämndens kommunsektion) begär ett utlåtande av nämnden om periodisering av offentlig finansiering för yrkesutbildning.

Den sökande framför följande bakgrundsmaterial.

Bokföringsnämndens kommunsektion har mottagit en begäran om utlåtande gällande bokföring av tilläggsprestationsbeslutet för yrkesutbildning inom kommunorganisationer. Yrkesutbildning anordnas i betydande omfattning även i andra samfundsformer, särskilt i aktiebolagsformen. Kommunsektionen begär att bokföringsnämnden behandlar ärendet för att säkerställa en enhetlig behandling av finansieringen oberoende av samfundsform. En enhetlig periodiseringsprincip är väsentlig för att kunna jämföra utbildningsanordnare. Dessutom påverkar periodiseringsprincipen upprättandet av koncernbokslutet i kommunerna: till exempel ska bokslutet av en anordnare av utbildning i aktiebolagsform rättas innan det kan förenas med kommunens koncernbokslut om periodiseringsprinciperna avviker från varandra. Det har även annars kommit in betydligt många förfrågningar om hur tilläggsfinansiering ska behandlas vid bokföring.

I princip delas den statliga finansieringen i universella statsandelar, som enligt etablerad praxis har periodiserats för beviljandeåret, och statsunderstöd som har riktats till särskilda användningsändamål. Riktade statsunderstöd har periodiserats för den räkenskapsperiod under vilken den slutliga rätten till statsunderstödet har uppstått, till exempel enligt godkända utgifter. UKM:s tilläggsanslag som begäran om utlåtande gäller beviljas enligt 3 a kap 32 e § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2020) som höjning av basfinansieringen efter prövning. Om riktade statsunderstöd föreskrivs i kapitel 6 i lagen.

Bokföringsnämndens kommunsektion har tidigare avgett utlåtande 88/2009 om bokföring av tilläggsfinansiering för yrkesutbildning. Enligt utlåtandet kontrollerades finansieringen för yrkesinriktad tilläggsutbildning inte i efterhand utifrån de verkliga studerandeårsverkena. Finansieringsandelen var kalkylerad och avsedd för finansiering av kostnaderna under det år för vilket andelen hade beviljats. Den erhållna finansieringen skulle betraktas som slutlig ur mottagarens synpunkt och kunde således på diskretionär grund bokföras till fullo som intäkt för det aktuella året.

I Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtande 666/1983 ansågs understödets slutgiltighet som en väsentlig faktor för periodiseringen. Enligt utlåtandet bokförs understöd som beviljats en ideell sammanslutning eller stiftelse som intäkter för den räkenskapsperiod under vilken de slutgiltigt erhållits. Om det i beviljandet av allmänt understöd ingår ett villkor enligt vilket understödet för en sammanslutning eller stiftelse ska betalas tillbaka till stödbeviljaren om understödet inte har använts för sammanslutningens eller stiftelsens verksamhet inom en bestämd tid, bokförs understödet som utbetalats till sammanslutningen eller stiftelsen men som blivit oanvänt helt eller delvis enligt understödsvillkoren inom skulder. Ett projektspecifikt specialunderstöd som beviljats en sammanslutning eller stiftelse, men som inte har betalats vid räkenskapsperiodens utgång, och ur vilket utgifterna som uppkommit under räkenskapsperioden täckas, bokförs som fordran innan bokslutet upprättas.

Även den finansiering som nu kan ansökas är kalkylerad och slutlig för mottagaren, dvs. den kontrolleras inte senare utifrån uppnådda mål eller uppstådda kostnader. Finansieringen ansöks med en separat ansökan där den sökande ska framföra en uppskattning av hur mycket tilläggsfinansieringen antas öka antalet anställda och undervisningstimmar. Utifrån den insamlade uppföljningsinformationen bedöms utbildningsanordnarens åstadkomna resultat i förhållande till den beviljade tilläggsfinansieringen och den i ansökan framförda planen för antalet lärare och handledare som skulle anställas med hjälp av tilläggsfinansieringen. Om utbildningsanordnaren inte har lyckats åstadkomma en tillräcklig kvantitativ ökning i undervisningen och handledningen, kan detta sänka den eventuella tilläggsfinansieringens nivå för följande år. Tilläggsfinansieringen betalas dock inte tillbaka även om utbildningsanordnaren inte lyckats uppnå målen. Användningen av tilläggsfinansieringen är dock inte bunden till året för beviljande.

 

 2 Utlåtande
 

Bokföringsnämnden konstaterar, i enlighet med de principer som framgår av tidigare utlåtanden (till exempel KILA 666/1983), att understöd som beviljats den bokföringsskyldige antecknas som intäkter för den räkenskapsperiod under vilken den bokföringsskyldige slutgiltigt erhållit dem. I enlighet med vad som framgår av ansökan är tilläggsfinansiering för yrkesutbildning, som undervisnings- och kulturministeriet beviljat, slutlig för mottagaren. På grund av detta konstaterar nämnden att denna tilläggsfinansiering till fullo antecknas som intäkter för den räkenskapsperiod under vilken den bokföringsskyldiges bindande rätt till tilläggsfinansieringen har uppkommit. Prestationens betalningstidpunkt i sig har inte betydelse för intäktsföringen.