Utlåtande om särredovisning av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Helsingfors stads bokföring och bokslut

Utgivningsdatum 28.6.2022 10.49 | Publicerad på svenska 6.4.2023 kl. 11.09
Pressmeddelande 130

Nummer

130

Sökord

Helsingfors. Social- och hälsovårdstjänster. Särredovisning . Social- och hälsovårdsreformen.

I lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland föreskrivs det om särredovisning av ekonomin i anslutning till ordnandet av Helsingfors stads social- och hälsovård samt räddningsväsende. Till de uppgifter som särredovisas ska hänföras de intäkter och kostnader samt tillgångs- och kapitalposter som avser dem. Kostnaderna för lokalerna hänförs såsom Helsingfors stads interna hyror till de uppgifter som ska särredovisas. Bokföringsnämndens välfärdsområdes- och kommunsektion har rätt att ge anvisningar och utlåtanden om särredovisningen i bokföringen.

Lagen innehåller även bestämmelser om upprättandet av Helsingfors stads bokslut och koncernbokslut för social- och hälsovården samt räddningsväsendet. Helsingfors stad ska för social- och hälsovården samt räddningsväsendet upprätta ett särskilt bokslut, som sammanförs med stadens bokslut. I det särskilda bokslutet ska ingå koncernbokslutet i fråga om social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets uppgifter.

Bokföringsnämndens sektion för välfärdsområden och kommuner ger ett utlåtande på eget initiativ om särredovisning av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Helsingfors stads bokföring och bokslut.

Bestämmelser och anvisningar

Lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland

På ekonomin inom social- och hälsovården och räddningsväsendet i Helsingfors stad tillämpas det som föreskrivs i kommunallagen (410/2015), om inte något annat föreskrivs i lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland.

Enligt lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland ska, när Helsingfors stad ordnar uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet, tillämpas vad som i 120 § i lagen om välfärdsområden föreskrivs om uppföljning av välfärdsområdets verksamhet, ekonomi och tjänsteproduktion samt produktion av information.

Helsingfors stad ska i stadens budget och bokföring särredovisa ordnandet av social- och hälsovården samt räddningsväsendet när ordnandet finansieras med medel enligt lagen om välfärdsområdenas finansiering, kundavgifter som tas ut för ordnandet av den lagstadgade social- och hälsovården eller det lagstadgade räddningsväsendet och andra intäkter av ordnandet av den lagstadgade social- och hälsovården eller det lagstadgade räddningsväsendet (uppgifter som särredovisas).

Till de uppgifter som särredovisas ska hänföras de intäkter och kostnader samt tillgångs- och kapitalposter som avser dem. Kostnaderna för lokalerna hänförs såsom Helsingfors stads interna hyror till de uppgifter som ska särredovisas. Bokföringsnämndens välfärdsområdes- och kommunsektion har rätt att ge anvisningar och utlåtanden om särredovisningen i bokföringen.

Enligt 22 § i lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland ska Helsingfors stad för social- och hälsovården samt räddningsväsendet upprätta ett särskilt bokslut för räkenskapsperioden. Det särskilda bokslutet sammanförs med stadens bokslut. Till det särskilda bokslutet hör balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen ska innehålla en redogörelse för hur de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige ställt upp för social- och hälsovården samt räddningsväsendet har uppnåtts.

I det särskilda bokslutet ska ingå Helsingfors stads koncernbokslut i fråga om social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets uppgifter. Koncernbokslutet ska upprättas som en sammanställning av koncernsammanslutningarnas balansräkningar och resultaträkningar samt noterna till dessa. I koncernbokslutet ska dessutom ingå en finansieringsanalys för koncernen, i vilken anskaffningen och användningen av Helsingfors stadskoncerns medel under räkenskapsperioden utreds.

Bokslutet för välfärdssammanslutningen samt bokslutet för bolag som Helsingfors stad och välfärdsområdena eller Helsingfors stad, välfärdsområdena och staten gemensamt har bestämmande inflytande över sammanförs med Helsingfors stadskoncerns bokslut. Vad som i momentet i fråga föreskrivs om att sammanslå bokslutet med Helsingfors stadskoncerns bokslut gäller också bolag som Helsingfors stad, välfärdsområdena, välfärdssammanslutningar och andra kommuner gemensamt har bestämmande inflytande över. Om staden inte har någon dottersammanslutning men är medlem i en välfärdssammanslutning eller är delägare i ett bolag som avses i paragrafen, ska den i sitt bokslut ta in de uppgifter som motsvarar ett koncernbokslut.

Lagen om välfärdsområden

På välfärdsområdets bokföring och bokslut tillämpas, utöver vad som föreskrivs i lagen om välfärdsområden, bokföringslagen. På upprättande av välfärdsområdets bokslut tillämpas dock inte 4 kap. 5 § 2 och 3 mom., 5 kap. 2 a, 2 b, 4, 5 b och 17 § eller 7 a kap. i bokföringslagen.

Enligt 120 § i lagen om välfärdsområden ska välfärdsområdet producera information om välfärdsområdets verksamhet och ekonomi för användning vid styrningen, ledningen och uppföljningen av välfärdsområdets verksamhet och ekonomi. Välfärdsområdet ska, i den form som krävs för interoperabilitet, till Statskontoret lämna de i 116 § avsedda uppgifterna om bokslut, delårsrapporter och kostnader samt de ekonomiska uppgifter som enligt vad som föreskrivs någon annanstans i lag eller med stöd av lag ska lämnas regelbundet.

Lagen om välfärdsområdenas finansiering

Lagen om välfärdsområdenas finansiering tillämpas på beviljande av statlig finansiering för att täcka kostnaderna för de uppgifter för vilka välfärdsområdena enligt lagen om välfärdsområden har organiseringsansvaret. Lagen tillämpas dock inte på täckande av välfärdsområdenas kostnader för sådana uppgifter om vars finansiering det föreskrivs särskilt någon annanstans eller bestäms särskilt i statsbudgeten med stöd av bestämmelser någon annanstans i lag. Lagen tillämpas också på finansieringen av de av välfärdsområdenas uppgifter som omfattas av Helsingfors stads organiseringsansvar.

Som grund för den statliga finansieringen används välfärdsområdenas driftskostnader för social- och hälsovården och räddningsväsendet, finansieringskostnader samt avskrivningarna enligt plan och nedskrivningarna. Som driftskostnader betraktas inte den mervärdesskatt som ingår i anskaffningar, med undantag för mervärdesskatten på sådana anskaffningar för vilka avdrag inte får göras enligt 114 § i mervärdesskattelagen. Från de driftskostnader som beaktas avdras årligen välfärdsområdenas kund- och användaravgifter samt andra verksamhetsintäkter och finansiella intäkter.

Statsrådets förordning om de uppgifter som ska tas upp i välfärdsområdets bokslut

I statsrådets förordning om de uppgifter som ska tas upp i välfärdsområdets bokslut föreskrivs det med stöd av 116 § i lagen om välfärdsområden om den balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noterna till dem som ingår i välfärdsområdets bokslut samt om tablån över budgetutfallet och verksamhetsberättelsen, koncernbokslutet och noterna till det samt om delårsrapporterna.

Bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisning om bokföring och bokslut för särredovisade affärsverksamheter i kommuner och samkommuner

Enligt den allmänna anvisningen om bokföring och bokslut för särredovisade affärsverksamheter avses med åtskiljande av verksamheter, eller särredovisning, att inkomster av och utgifter för affärsverksamhet samt tillgångar och kapital ska skiljas åt i kommunens bokföring så att man kan upprätta en resultaträkning och balansräkning för affärsverksamheten. I den allmänna anvisningen avses med affärsverksamhet även en uppgift som sköts enligt företagsekonomiska principer samt annan verksamhet som åtskilts i bokföringen.

Utlåtande

Utgångspunkter för upprättande av bokslut

Helsingfors stads bokslut består av bokslut som beskriver flera olika helheter, dvs. entiteter. I boksluten beskrivs affärshändelser mellan entiteten i fråga och ekonomiska enheter som står utanför den. De bokslut som beskriver olika entiteter är följande:

  • Ett bokslut som inbegriper stadens samtliga uppgifter
  • Ett koncernbokslut som inbegriper stadens samtliga uppgifter
  • Ett bokslut i fråga om andra uppgifter
  • Ett koncernbokslut i fråga om andra uppgifter 
  • Ett bokslut i fråga om social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets uppgifter
  • Ett koncernbokslut i fråga om social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets uppgifter.

Med andra uppgifter avses andra uppgifter än uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet, dvs. kommunens uppgifter. Nedan ges närmare anvisningar om särredovisning av uppgifterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet samt om innehållet i bokslutshelheterna.

Varje bokslutshelhet ska innehålla en verksamhetsberättelse, bokslutskalkyler och noter. I verksamhetsberättelsen kan vikten läggas vid de faktorer som hänför sig till bokslutshelheten i fråga. Förteckningar över bokföringar och material kan endast redovisas en gång i bokslutet.

De bokslut som gäller hela staden behöver inte innehålla en uppgiftsspecifik tablå över budgetutfallet för driftsekonomin eller en projekt- eller projektgruppsspecifik tablå över budgetutfallet för investeringarna, om tablåerna över utfallet är tillräckligt väl specificerade i de särskilda boksluten över stadens andra uppgifter och särredovisade uppgifter. Tablåerna över budgetutfallet för resultaträknings- och finansieringsdelarna ska dock alltid även redovisas i de bokslut som gäller hela staden. Dessutom ska en tablå med ett sammandrag över alla bindande anslag och beräknade inkomster i budgeten göras upp. Sammandraget ska innehålla budgeten, utfallet, avvikelser, ändringar i budgeten och avvikelser efter ändringen av budgeten för sådana poster i driftsekonomidelen, investeringsdelen, resultaträkningsdelen och finansieringsdelen som fullmäktige godkänt som bindande.

Bokslutet i fråga om uppgifter som särredovisas ska även innehålla sådana stadsinterna intäkter och kostnader samt tillgångs- och kapitalposter där motparten är stadens andra uppgifter.

Vid upprättandet av bokslut och koncernbokslut i fråga om de uppgifter inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet som särredovisas ska de allmänna anvisningar för välfärdsområden som bokföringsnämndens sektion för välfärdsområden och kommuner har gett tillämpas.

Särredovisning av resultaträkningen

Till de uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet som särredovisas ska hänföras de intäkter och kostnader som avser dem och som berättigar till statlig finansiering enligt lagen om välfärdsområdenas finansiering. Intäkter och kostnader som staden har och som inte påverkar den statliga finansieringen eller berättigar till finansiering ska redovisas som intäkter och kostnader som avser stadens andra uppgifter.

Resultaträkningen för de uppgifter som särredovisas ska kunna härledas från bokföringen. Utgifter och inkomster bokförs enligt orsaksprincipen på det beräkningsobjekt, till exempel den uppgift, den tjänst, det projekt eller den produkt, som förorsakat dem. En utgiftspost kan också vara gemensam med stadens andra uppgifter. Vid fördelningen av dessa utgifter kan en kalkylmässig fördelningsgrund tillämpas med beaktande av orsaksprincipen. De fördelningsgrunder som tillämpas bör fastställas i detalj och de ska beskrivas i noterna till bokslutet. De gemensamma utgifterna kan antingen bokföras direkt genom att de delas upp på olika beräkningsobjekt i enlighet med orsaksprincipen eller så kan fakturering inom staden användas.

Resultaträkningen för de uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet som särredovisas ska upprättas enligt schemat i förordningen om de uppgifter som ska tas upp i välfärdsområdets bokslut. 

Särredovisning av balansposter

Som tillgångs- och kapitalposter i fråga om de uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet som särredovisas ska de balansposter redovisas som hänför sig till dessa uppgifter. Kostnaderna för lokalerna hänförs som Helsingfors stads interna hyror till de uppgifter som särredovisas, varför tillgångar i anslutning till lokalerna, såsom mark- och vattenområden samt byggnader, inte ska hänföras till de uppgifter som särredovisas. Staden kan använda ett s.k. samlingskonto för bokföring av finansieringstransaktioner mellan uppgifter som särredovisas och andra uppgifter.

Balansräkningen för de uppgifter som särredovisas ska kunna härledas från bokföringen. Orsaksprincipen tillämpas vid inpassningen av tillgångs- och kapitalposterna i balansräkningen.

Balansräkningen för de uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet som särredovisas ska upprättas enligt schemat i förordningen om de uppgifter som ska tas upp i välfärdsområdets bokslut.

Finansieringsanalys

Finansieringsanalysen för de uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet som särredovisas ska upprättas utifrån de särredovisade uppgifternas resultaträkning och förändringar i balansposterna inklusive kompletterande information, och analysen ska upprättas enligt schemat i förordningen om de uppgifter som ska tas upp i välfärdsområdets bokslut.

Noter

Noterna för de uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet som särredovisas ska upprättas i enlighet med förordningen om de uppgifter som ska tas upp i välfärdsområdets bokslut. 

Verksamhetsberättelse och tablå över budgetutfallet

För de uppgifter som särredovisas ska det upprättas en separat verksamhetsberättelse och en tablå över budgetutfallet. Verksamhetsberättelsen ska innehålla en redogörelse för hur de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige ställt upp för social- och hälsovården samt räddningsväsendet har uppnåtts.

Syftet med tablån över budgetutfallet är att redogöra för hur de bindande beräknade inkomster, anslag och mål som fullmäktige ställt upp för de uppgifter som särredovisas har uppnåtts.

Koncernbokslut

I det särskilda bokslutet för social- och hälsovården och räddningsväsendet ska ingå koncernbokslutet i fråga om social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets uppgifter (särredovisat koncernbokslut). Koncernbokslutet ska upprättas som en sammanställning av koncernsammanslutningarnas balansräkningar och resultaträkningar samt noterna till dessa. I koncernbokslutet ska dessutom ingå en finansieringsanalys för koncernen, i vilken anskaffningen och användningen av koncernens medel under räkenskapsperioden utreds.

Med det särredovisade koncernbokslutet sammanförs andelarna i bokslutet för välfärdssammanslutningen samt bokslutet för bolag som Helsingfors stad och välfärdsområdena, Helsingfors stad, välfärdsområdena och staten samt Helsingfors stad, välfärdsområdena, välfärdssammanslutningarna och andra kommuner gemensamt har bestämmande inflytande över.

Ett särredovisat koncernbokslut kan, på samma sätt som ett koncernbokslut som upprättats för en underkoncern, sammanslås med det koncernbokslut som inbegriper stadens samtliga uppgifter. I detta fall ska nödvändiga sammanställningar och elimineringar, såsom elimineringar av affärshändelser mellan andra uppgifter och uppgifter som särredovisas, göras i det koncernbokslut som inbegriper stadens samtliga uppgifter. De väsentliga skillnaderna i principerna för upprättande av ett särredovisat koncernbokslut jämfört med stadens koncernbokslut samt skillnadernas inverkan på resultatet och den ekonomiska ställningen för den koncern som inbegriper stadens samtliga uppgifter ska beskrivas i noterna till koncernbokslutet.

Vid upprättandet av uppgifter som motsvarar ett koncernbokslut ska de anvisningar som getts för upprättande av koncernbokslut följas.
 

Kuntien lausunnot