Utlåtande om upprättande av ingående balansräkning den 1 januari 2023 för de uppgifter inom Helsingfors stads social- och hälsovård samt räddningsväsende som särredovisas

Utgivningsdatum 28.6.2022 11.59 | Publicerad på svenska 14.4.2023 kl. 12.12
Pressmeddelande 131

Nummer

131

Sökord

Helsingfors. Ingående balansräkningen. Upprättande . Social- och hälsovårdsreformen.

I lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland föreskrivs det om särredovisning av ekonomin i anslutning till ordnandet av Helsingfors stads social- och hälsovård samt räddningsväsende. Till de uppgifter som särredovisas ska hänföras de intäkter och kostnader samt tillgångs- och kapitalposter som avser dem. Kostnaderna för lokalerna hänförs såsom Helsingfors stads interna hyror till de uppgifter som ska särredovisas. Bokföringsnämndens välfärdsområdes- och kommunsektion har rätt att ge anvisningar och utlåtanden om särredovisningen i bokföringen.

Bokföringsnämndens sektion för välfärdsområden och kommuner ger ett utlåtande på eget initiativ om upprättande av ingående balansräkning den 1 januari 2023 för de uppgifter inom Helsingfors stads social- och hälsovård samt räddningsväsende som särredovisas.

Bestämmelser och anvisningar

Lagen om välfärdsområden

På välfärdsområdets bokföring och bokslut tillämpas, utöver vad som föreskrivs i lagen om välfärdsområden, bokföringslagen. På upprättande av välfärdsområdets bokslut tillämpas dock inte 4 kap. 5 § 2 och 3 mom., 5 kap. 2 a, 2 b, 4, 5 b och 17 § eller 7 a kap. i bokföringslagen.

Lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland

Helsingfors stad ska i stadens budget och bokföring särredovisa ordnandet av social- och hälsovården samt räddningsväsendet när ordnandet finansieras med medel enligt lagen om välfärdsområdenas finansiering, kundavgifter som tas ut för ordnandet av den lagstadgade social- och hälsovården eller det lagstadgade räddningsväsendet och andra intäkter av ordnandet av den lagstadgade social- och hälsovården eller det lagstadgade räddningsväsendet (uppgifter som särredovisas).

Till de uppgifter som särredovisas ska hänföras de intäkter och kostnader samt tillgångs- och kapitalposter som avser dem. Kostnaderna för lokalerna hänförs såsom Helsingfors stads interna hyror till de uppgifter som ska särredovisas. Bokföringsnämndens välfärdsområdes- och kommunsektion har rätt att ge anvisningar och utlåtanden om särredovisningen i bokföringen.

Lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen

Enligt 27 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen övergår Helsingfors stads grundkapitalandel i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) till att utgöra grundkapitalandelen i HUS-sammanslutningen.

I 56 § i lagen föreskrivs det om överföringen av Kårkulla samkommuns verksamhet och tillgångar till välfärdsområdena. Kårkulla samkommuns uppgifter på området sakkunnigtjänster och den personal som sköter dessa uppgifter samt verksamhetens fastigheter belägna i Egentliga Finlands välfärdsområdes område, hyresavtal för lokaler som är belägna i området och andra tillgångar som berättigar till besittning av lokaler belägna i området övergår till Egentliga Finlands välfärdsområde. Rådgivningstjänsterna för personer med utvecklingsstörning och den personal som sköter dem övergår till det välfärdsområde inom vars område den personal som sköter respektive uppgift huvudsakligen arbetar. Boendeserviceenheterna samt samkommunens dagcenter- och arbetscenterverksamhet samt deras fastigheter, hyresavtal för lokaler och andra tillgångar som berättigar till besittning av lokaler övergår till det välfärdsområde inom vars område de är belägna. Annan verksamhet och personal övergår till det välfärdsområde inom vars område personalen huvudsakligen arbetar. Övriga fastigheter, hyresavtal för lokaler och andra tillgångar som berättigar till besittning av lokaler övergår till det välfärdsområde inom vars område de är belägna.

Enligt 60 § i lagen ska den ingående balansräkningen för Helsingfors stads social- och hälsovård samt räddningsväsende bildas av tillgångs- och kapitalposter som kan hänföras till social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets uppgifter, med undantag av lokaler som ingår i tillgångar bland bestående aktiva. Den ingående balansräkningen ska upprättas den 1 januari 2023 och bildas utifrån de bokföringsvärden som antecknats i stadens bokföring den 31 december 2022. Den ingående balansräkningen ska upprättas i enlighet med bokföringslagen (1336/1997) samt de anvisningar som bokföringsnämndens välfärdsområdes- och kommunsektion ger, och den ska bokföras i stadens bokföring som en överföring mellan balansräkningsposterna.

Utlåtande

Utgångspunkter för särredovisning av balansräkningsposter

Som tillgångs- och kapitalposter i fråga om de uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet som särredovisas ska de balansräkningsposter redovisas som hänför sig till dessa uppgifter. Kostnaderna för lokalerna hänförs som Helsingfors stads interna hyror till de uppgifter som särredovisas, varför tillgångar i anslutning till lokalerna, såsom mark- och vattenområden samt byggnader, inte ska hänföras till de uppgifter som särredovisas.

Tillgångs- och kapitalposterna i fråga om stadens social- och hälsovård samt räddningsväsende ska hänföras till de uppgifter som särredovisas och bokföras som en överföring mellan balansräkningsposterna, dvs. som förändringar i de ingående saldona i den ingående balansen den 1 januari 2023. Syftet med att bokföra förändringarna i den ingående balansen är att inte redovisa överföringar av tillgångs- och kapitalposter som affärshändelser 2023 i tablån över budgetutfallet eller finansieringsanalysen. Eventuella överföringar efter den 1 januari 2023 av tillgångs- och skuldposter mellan de uppgifter som särredovisas och staden i övrigt ska redovisas som stadsinterna affärshändelser, varvid de bland annat påverkar tablåerna över budgetutfallet och resultaträkningen för de särredovisade uppgifterna.

Enligt bokföringslagen (3 kap. 3 § 1 mom. 5 punkten) ska den ingående balansen basera sig på den föregående räkenskapsperiodens utgående balans. Staden ska därför se till att de förändringar som bokförs i de ingående saldona är tillräckligt väl dokumenterade för att man ska kunna säkerställa en obruten verifieringskedja från föregående års utgående balans till de särredovisade ingående saldona.

Värderingen av tillgångarna ska inte ändras vid särredovisningen av balansräkningsposterna. Överföringen till de uppgifter som särredovisas förutsätter därför inte att det görs några ändringar i avskrivningsplanerna för tillgångar bland bestående aktiva, såvida inte de inkomstförväntningar i fråga om tillgångarna som utgör grund för planerna eller förväntningar knutna till användningen av produktionsfaktorer förändras. Eventuella nedskrivningar bokförs i stadens bokföring för 2022 om grunderna för dem har uppkommit under 2022. Uppskrivningar kan inte bokföras i den särredovisade balansräkningen.

Särredovisning av enskilda tillgångs- och kapitalposter

Helsingfors stad är medlem i Kårkulla samkommun. Helsingfors stads andelar i de tillgångs- och skuldposter som överförs från samkommunen ska bokföras som en ökning av de balansräkningsposter som hänför sig till stadens särredovisade uppgifter med grundkapitalet som motpost. Denna notering förändrar även hela stadens grundkapital.

De tillgångsposter som hänför sig till uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet ska åtskiljas från stadens övriga tillgångar. Som tillgångar som hänför sig till de uppgifter som särredovisas ska man även bokföra andelen i HUS-sammanslutningen enligt bokföringsvärdet i bokslutet den 31 december 2022 samt aktier och andelar som hänför sig till de uppgifter som särredovisas. Även donationsfondernas tillgångar och kapital samt eventuella övriga förvaltade medel och kapital ska bokföras som en ökning av aktiva och passiva i balansräkningen för de uppgifter som särredovisas.

Sådana fordrings- och skuldposter som har uppkommit senast 2022 och som inte påverkar resultatet om de betalas, eller som inte bedöms få några väsentliga konsekvenser för resultatet för de särredovisade uppgifterna om de lämnas obetalda, kan antingen hänföras till de uppgifter som särredovisas eller lämnas i stadens övriga balansräkningsposter. Fordringar och skulder som uppkommer från och med 2023 ska bokföras i balansräkningen för de uppgifter som särredovisas.

Skillnaden mellan de tillgångs- och kapitalposter som hänför sig till de särredovisade utgifterna utgör grund för grundkapitalet. Grundkapitalet utökas med beloppet av de tillgångsposter som överförs från Kårkulla samkommun och minskas med den semesterlöneskuld som överförs. Även det ingående saldot för samlingskontot för de uppgifter som särredovisas och staden i övrigt påverkar beloppet av grundkapitalet.

Balansräkningens jämförelsetal samt noter

Som jämförelsetal för balansräkningen för de uppgifter som särredovisas kan den ingående balansräkningen för 2023 anges. I rubriken för jämförelsetalen ska som datum då anges den 1 januari 2023. Detsamma gäller för det koncernbokslut som upprättas för de uppgifter som särredovisas.

Enligt 6 § 3 punkten i statsrådets förordning om de uppgifter som ska tas upp i välfärdsområdets bokslut (729/2021) ska noterna innehålla en redogörelse, om uppgifterna för den föregående räkenskapsperioden inte är jämförbara med uppgifterna för den räkenskapsperiod som gått ut. Noterna ska innehålla en redogörelse för de tillgångs- och skuldposter som hänförs till uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet. Redogörelsen kan även lämnas i form av en hänvisning till den ingående balansräkning för 2023 som angetts som jämförelsetal för balansräkningen.

Ingående balansräkning i stadens bokföring

De tillgångs- och kapitalposter som hänför sig till de uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet som särredovisas ska bokföras som en minskning av de tillgångs- och kapitalposter som hänför sig till stadens andra uppgifter med grundkapitalet som motpost. Slutresultatet blir att stadens tidigare grundkapital delas upp i grundkapital som hänför sig till de uppgifter som särredovisas och grundkapital som hänför sig till stadens andra uppgifter. Staden redovisar inte grundkapitalet för de uppgifter som särredovisas som en intern placering i aktier och andelar, på samma sätt som i fråga om exempelvis grundkapitalplaceringar i affärsverk.

Kuntien lausunnot