Utlåtande om upprättande av kommuners och samkommuners koncernbokslut för 2023

Utgivningsdatum 7.2.2023 14.28 | Publicerad på svenska 17.4.2023 kl. 22.39
Pressmeddelande 137

Nummer

137

Sökord

Kommunen. Samkomun. Koncernbokslut. Upprättande 

I 4 kap. i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (616/2021, nedan införandelagen) finns det bestämmelser om reformens egendomsarrangemang. Egendomsarrangemangen inverkar också på vilka sammanslutningar som sammanställs med kommunkoncernernas koncernbokslut och således på de i koncernbokslutet bokförda rättelserna och elimineringarna.

Bokföringsnämndens sektion för välfärdsområden och kommuner ger anvisningar och utlåtanden bland annat om tillämpningen av bestämmelserna om koncernbokslut i 114 § i kommunallagen (410/2015) och av statsrådets förordning om de uppgifter som ska tas upp i kommunens bokslut (525/2020). Sektionen ger på eget initiativ ett utlåtande om upprättande av kommuners koncernbokslut för 2023. Förfarandet med utlåtande tillämpas också i de så kallade frivilliga samkommuner som upprättar koncernbokslut och vars verksamhet inom social- och hälsovården och räddningsväsendet har överförts till välfärdsområdet i samband med reformen.

Bestämmelser och anvisningar

Kommunallagen

Enligt 114 § i kommunallagen ska en kommun som med sina dottersammanslutningar bildar en kommunkoncern upprätta och i sitt bokslut ta in ett koncernbokslut. Koncernbokslutet ska upprättas samma dag som kommunens bokslut.

Koncernbokslutet ska upprättas som en sammanställning av koncernsammanslutningarnas balansräkningar och resultaträkningar samt noterna till dessa. I koncernbokslutet ska dessutom inkluderas en finansieringsanalys för koncernen, i vilken anskaffningen och användningen av kommunkoncernens medel under räkenskapsperioden utreds.

Samkommunens bokslut sammanställs med medlemskommunens koncernbokslut. En kommun som inte har några dottersammanslutningar, men som är medlem i en samkommun eller affärsverkssamkommun, ska i sitt bokslut ta in uppgifter som motsvarar ett koncernbokslut.

Införandelagen

Enligt 20 § i införandelagen ska samkommunerna för de sjukvårdsdistrikt som avses i 7 § i lagen om specialiserad sjukvård samt de specialomsorgsdistrikt som avses i 6 § 1 mom. i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977) jämte tillgångar, skulder och förbindelser överföras till välfärdsområdena den 1 januari 2023.

I 23 § i införandelagen fastställs det att till välfärdsområdet övergår den 1 januari 2023 den lösa egendom, de rättigheter som gäller ägande, besittning och bruk av den lösa egendomen samt de immateriella rättigheter och tillstånd som hänger samman med den verksamhet som välfärdsområdet har organiseringsansvaret för. Aktierna i ett aktiebolag som kommunen äger för ordnande eller produktion av social- och hälsovårdstjänster övergår till välfärdsområdet, förutsatt att bolagets faktiska huvudsakliga verksamhet är produktion av social- och hälsovårdstjänster.

Semesterlöneskulden för personal inom den primärvård, den specialiserade sjukvård, det socialväsende och det räddningsväsende samt den elevhälsa som kommunen ordnar överförs enligt 24 § i införandelagen till välfärdsområdet den 1 januari 2023.

Enligt 42 § i införandelagen ska överföringen till välfärdsområdet av den medlemsandel i samkommunen som avses i 20 § och av lös egendom som avses i 23 § bokföras mot grundkapitalet i kommunens bokföring, om inte kommunen bestämmer något annat. Semesterlöneskuld som överförs till välfärdsområdet ska bokföras som grundkapital.

Statsrådets förordning om de uppgifter som ska tas upp i kommunens bokslut

I statsrådets förordning om de uppgifter som ska tas upp i kommunens bokslut finns det bestämmelser om de scheman som ska användas vid upprättandet av kommunens koncernresultaträkning, koncernens finansieringsanalys och koncernbalansräkningen (14–17 §).

Enligt förordningen ska noterna om upprättande av koncernbokslut innehålla bland annat principerna för upprättande av koncernbokslut, noter om bokslutets uppställningsform, en redogörelse för de ändringar som skett i principerna och metoderna för upprättande av koncernbokslutet samt för ändringarnas inverkan på koncernens resultat och ekonomiska ställning, en redogörelse för sådana förändringar i koncernstrukturen som på ett väsentligt sätt inverkar på koncernbalansräkningens jämförbarhet med det koncernbokslut som har upprättats för den föregående räkenskapsperioden, och väsentliga ändringar i koncernaktiva och koncernpassiva jämfört med föregående räkenskapsperiod och en redogörelse för behandlingen av dem.

Utlåtande av bokföringsnämndens sektion för välfärdsområden och kommuner om hur de egendoms- och kapitalposter som överförs till välfärdsområdet behandlas i kommuners och samkommuners bokföring (utlåtande 128/2022, på finska)

Bokföringsnämndens sektion för välfärdsområden och kommuner har gett utlåtande 128/2022 om hur de egendoms- och kapitalposter som överförs till välfärdsområdet behandlas i kommuners och samkommuners bokföring. Enligt utlåtandet ska de egendoms- och kapitalposter som överförs till välfärdsområdet bokföras i den ingående balansen som ändringar i de ingående saldona med datering den 1 januari 2023. Syftet med detta är att överföringarna av egendoms- och kapitalposter inte ska tas upp som affärshändelser under 2023 varken i tablån över budgetutfallet eller i finansieringsanalysen.

Som avdrag från grundkapitalet bokförs beloppet av de egendomsposter som överförs från kommunerna och andra samkommuner till välfärdsområdena (om posterna inte har bokförts som kostnader), och till grundkapitalet läggs till den semesterlöneskuld som överförs.

De överföringar av egendom och kapital som bokförs med stöd av införandelagen är till sin karaktär inte ändringar i bokföringsprinciperna eller rättelser av fel från tidigare år, och därför görs det i den balansräkning som är referensår i bokslutet och som avslutar den föregående räkenskapsperioden inga rättelser, utan de behövliga uppgifterna ges i noterna.

Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtande om bokslut och koncernbokslut efter en kommunsammanslagning (utlåtande 90/2009, på finska)

Enligt bokföringsnämndens kommunsektions utlåtande 90/2009 om bokslut och koncernbokslut efter en kommunsammanslagning är det motiverat att upprätta en ingående koncernbalansräkning för att det ska vara möjligt att upprätta en finansieringsanalys för koncernen och för att kontinuiteten i koncernbokslutet ska kunna säkerställas.

Att en ingående koncernbalansräkning tas upp som referensuppgift för koncernbalansräkningen ska bedömas med tanke på huruvida detta är motiverat för att ge en riktig och tillräcklig bild. För att en ingående koncernbalansräkning upprättas och tas upp som referensuppgift för koncernbalansräkningen talar dessutom det att efter kommunsammanslagningen tas motsvarande referensuppgift upp också om kommunen. En redogörelse för användningen av en ingående koncernbalansräkning som referensuppgift ges i noterna. Det förutsätts inte att referensuppgifter tas upp om koncernens resultaträkning och finansieringsanalys för den föregående räkenskapsperioden.

Utlåtande

Utgångspunkten för upprättande av kommuners koncernbokslut för 2023 är att endast affärshändelserna under 2023 inverkar på de poster som ska tas upp i koncernresultaträkningen och i koncernens finansieringsanalys. Till exempel de egendomsarrangemang som bokförs i kommunens ingående balansräkning för 2023 tas inte upp som händelser under 2023 i kommunens koncernbokslut.

Ingående koncernbalansräkning

Det är motiverat att kommunen upprättar en så kallad ingående koncernbalansräkning som beskriver koncernens balansräkning i början av räkenskapsperioden den 1 januari 2023. En ingående koncernbalansräkning upprättas för att utreda vad som är affärshändelser under 2023 och vad som är sådana poster i kommunens balansräkning som ändras till följd av egendomsarrangemangen i samband med social- och hälsovårdsreformen och som ska bokföras i den ingående balansräkningen och sådana förändringar i koncernstrukturen som följer av dessa poster. Om ändringarna har konsekvenser för koncernens över- eller underskott, tas ändringarna upp i över- eller underskottet från de föregående räkenskapsperioderna.
Grunden för den ingående koncernbalansräkningen kan vara kommunens koncernbalansräkning för 2022, som justeras genom ändringar i kommunens balansräkning samt andra ändringar till följd av egendomsarrangemangen.

Referensuppgifter i koncernbokslutet

De överföringar av egendom och kapital som bokförs med stöd av införandelagen är till sin karaktär inte ändringar i bokföringsprinciperna eller rättelser av fel från tidigare år, och därför görs det i den koncernbalansräkning för 2022 som är referensår i kommunernas koncernbokslut för 2023 och som avslutar den föregående räkenskapsperioden inga rättelser, utan de behövliga uppgifterna ges i noterna.

Sammanställningar och elimineringar som bokförs i koncernbokslutet

Förändringar i de sammanställningar och elimineringar som bokförs i koncernbokslutet tas inte upp som tillägg till eller avdrag från grundkapitalet. Beloppen av grundkapital i kommunerna och i kommunernas koncernbokslut är även i fortsättningen lika stora.

Sådana affärshändelser inom ett koncernbokslut som påverkar endast antingen koncernresultaträkningen eller koncernbalansräkningen elimineras normalt i koncernbokslutet för 2023.

År 2023 tas som förändring i internvinsterna upp endast de förändringar i internvinsterna som beror på affärshändelser som ska bokföras under året. Om internvinsten förändras till följd av egendomsarrangemangen i samband med social- och hälsovårdsreformen, påverkar förändringen den ingående koncernbalansräkningen och den tas upp i över- eller underskottet från de föregående räkenskapsperioderna.

Noter som gäller kommunkoncerner och uppgifter om deras verksamhetsberättelser

I enlighet med statsrådets förordning om de uppgifter som ska tas upp i kommunens bokslut ska noterna om upprättande av koncernbokslut innehålla bland annat principerna för upprättande av koncernbokslut, noter om bokslutets uppställningsform, en redogörelse för de ändringar som skett i principerna och metoderna för upprättande av koncernbokslutet samt för ändringarnas inverkan på koncernens resultat och ekonomiska ställning, en redogörelse för sådana förändringar i koncernstrukturen som på ett väsentligt sätt inverkar på koncernbalansräkningens jämförbarhet med det koncernbokslut som har upprättats för den föregående räkenskapsperioden, och väsentliga ändringar i koncernaktiva och koncernpassiva jämfört med föregående räkenskapsperiod och en redogörelse för behandlingen av dem.

Som principer för upprättande föreslås bland annat de i detta utlåtande beskrivna principerna för att bokföra elimineringar och sammanställningar så att endast affärshändelserna under 2023 och ändringarna i de bokförda elimineringarna och sammanställningarna inverkar på en koncerns resultat för 2023. De förändringar som följer av egendomsarrangemangen i samband med social- och hälsovårdsreformen inverkar däremot på över- eller underskottet i koncernbalansräkningen för de föregående räkenskapsperioderna.

Noterna ska innehålla en kalkyl över hur koncernbokslutets över- eller underskott från de föregående räkenskapsperioderna har förändrats jämfört med koncernbokslutet för 2022 för att ge en riktig och tillräcklig bild av hur det egna kapitalet i koncernbokslutet har genererats.

Den ingående koncernbalansräkningen kan tas upp som noter till koncernbalansräkningen. Detta ska bedömas med tanke på huruvida det är behövligt för att ge en riktig och tillräcklig bild.

Som uppgifter i verksamhetsberättelsen som gäller kommunkoncerner tas upp bland annat en beskrivning av de sammanslutningar som sammanställs med koncernbokslutet samt koncernbokslutskalkylerna med referenstal. År 2023 är det i samband med kalkylerna motiverat att också beskriva de förändringar i koncernstrukturen som beror på egendomsarrangemangen samt förändringarnas inverkan på koncernbokslutskalkylernas och referenstalens jämförbarhet.

Kuntien lausunnot