Utlåtande om upprättande av välfärdsområdenas ingående balansräkning den 1 januari 2023

Utgivningsdatum 16.5.2022 17.01 | Publicerad på svenska 17.4.2023 kl. 22.58
Pressmeddelande 129

Nummer

129

Sökord

 

Utlåtande

I 4 kap. i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (nedan införandelagen) föreskrivs det om egendomsarrangemang i samband med reformen. Egendomsarrangemang mellan välfärdsområdena samt kommunerna och samkommunerna genomförs enligt den s.k. begränsade fördelningsmodellen. Enligt 42 § i införandelagen ska välfärdsområdena bokföra överförd egendom och överförda skulder som tillgångs- och skuldposter samt som grundkapital. Överföringarna ska bokföras enligt bokföringsvärdet i kommunens bokslut. 

Enligt 42 § i införandelagen får bokföringsnämndens välfärdsområdes- och kommunsektion meddela anvisningar och ge utlåtanden om hur egendomsarrangemang ska bokföras. Sektionen ger ett utlåtande på eget initiativ om upprättande av välfärdsområdenas ingående balansräkning den 1 januari 2023.

Bestämmelser

Lagen om välfärdsområden

På välfärdsområdets bokföring och bokslut tillämpas, utöver vad som föreskrivs i lagen om välfärdsområden, bokföringslagen. På upprättande av välfärdsområdets bokslut tillämpas dock inte 4 kap. 5 § 2 och 3 mom., 5 kap. 2 a, 2 b, 4, 5 b och 17 § eller 7 a kap. i bokföringslagen.

Lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen

Enligt 20 § i införandelagen ska samkommunerna för de sjukvårdsdistrikt som avses i 7 § i lagen om specialiserad sjukvård samt de specialomsorgsdistrikt som avses i 6 § 1 mom. i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1997) jämte tillgångar, skulder och förbindelser överföras till välfärdsområdena den 1 januari 2023.

Samkommunernas tillgångar, skulder och förbindelser ska slås ihop med det välfärdsområde som samkommunens medlemskommuner geografiskt sett hör till. Om medlemskommunerna i en samkommun hör till olika välfärdsområden ska tillgångarna, skulderna och förbindelserna delas mellan välfärdsområdena i proportion till medlemskommunernas ägarandelar, förutom ifall en överföring av tillgångar, skulder och förbindelser är av ringa betydelse med hänsyn till välfärdsområdets ekonomiska bärkraft. Välfärdsområdena får avtala om att dela tillgångar, skulder och förbindelser på annat sätt.

Välfärdsområdet och medlemskommunerna i samkommunerna har rätt att avtala om överföringen av samkommunernas jordegendom på annat sätt. I sådana fall är det välfärdsområdet som ska överta sådan jordegendom av samkommunen som är kopplad till byggnadsegendom som behövs för verksamhet som välfärdsområdet övertar organiseringsansvaret för. 

Enligt 23 § i införandelagen övergår till välfärdsområdet den 1 januari 2023 den lösa egendom, de rättigheter som gäller ägande, besittning och bruk av den lösa egendomen samt de immateriella rättigheter och tillstånd som hänger samman med den verksamhet som välfärdsområdet har organiseringsansvaret för.

Aktierna i ett aktiebolag som kommunen äger för ordnande eller produktion av social- och hälsovårdstjänster övergår till välfärdsområdet, förutsatt att bolagets faktiska huvudsakliga verksamhet är produktion av social- och hälsovårdstjänster.

Enligt 24 § i införandelagen överförs semesterlöneskulden för personal inom den primärvård, den specialiserade sjukvård, det socialväsende och det räddningsväsende samt elevhälsa som kommunen ordnar till välfärdsområdet den 1 januari 2023.

Enligt 25 § i införandelagen övergår de avtal som gäller ordnande av social- och hälsovård och räddningsväsendet till välfärdsområdet den 1 januari 2023, om inte välfärdsområdet och kommunen kommer överens om något annat. Om avtalet inte kan överföras eller delas ska kommunen göra en framställning om hur ansvaret baserat på avtalet ska fördelas.

Enligt 27 § i införandelagen övergår grundkapitalandelen för varje medlemskommun i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) den 1 januari 2023 till det välfärdsområde som respektive kommun hör till. 

Enligt 33 § i införandelagen ska medlemskommunerna i de samkommuner som avses i 20 § och medlemskommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) täcka underskottet i samkommunens balansräkning i överensstämmelse med vad som bestäms i kommunallagen (410/2015) innan samkommunen överförs till välfärdsområdet eller HUS-sammanslutningen. Om balansräkningen visar överskott ska samkommunens medlemskommuner besluta om hur det ska behandlas på det sätt som fastställs i samkommunens grundavtal.

Utlåtande

De tillgångs- och kapitalposter som överförs till välfärdsområdet bokförs som förändringar i de ingående saldona i den ingående balansen den 1 januari 2023. Syftet med att bokföra förändringarna i den ingående balansen är att inte redovisa överföringar av tillgångs- och kapitalposter som affärshändelser 2023 i tablån över budgetutfallet eller finansieringsanalysen. 

Enligt bokföringslagen (3 kap. 3 § 1 mom. 5 punkten) ska den ingående balansen basera sig på den föregående räkenskapsperiodens utgående balans. Den bokföringsskyldige ska därför se till att de förändringar som bokförs i de ingående saldona är tillräckligt väl dokumenterade för att man ska kunna säkerställa en obruten verifieringskedja från föregående års utgående balans till de slutliga ingående saldona.

Bestående aktiva

Bestående aktiva som överförs till välfärdsområdet ska redovisas som tillgångar i balansräkningen. I poster inom bestående aktiva ska bestående aktiva som överförs från sjukvårdsdistrikt och specialomsorgsdistrikt samt lös egendom som överförs från kommuner och andra samkommuner bokföras. Som tillgångar i välfärdsområdena i Nyland bokförs även andelen i HUS-sammanslutningen i förhållande till beloppet enligt kommunernas bokföringsvärden. 

Överföringen till välfärdsområdet förutsätter inte att det görs några ändringar i avskrivningsplanerna för tillgångar bland bestående aktiva, såvida inte de inkomstförväntningar i fråga om tillgångarna som utgör grund för planerna eller förväntningar knutna till användningen av produktionsfaktorer förändras. Vid nya anskaffningar följs välfärdsområdets egen avskrivningsplan. Den tid under vilken en tillgång har använts ska alltid beaktas när avskrivningar enligt plan fastställs. 

Värderingen av tillgångarna ska inte ändras i den ingående balansräkningen. Eventuella nedskrivningar ska bokföras i kommunernas och samkommunernas bokföring för 2022 om grunderna för dem har uppkommit medan kommunen eller samkommunen hade organiseringsansvar. Eventuella uppskrivningar ska återföras och sjukvårdsdistriktets eller specialomsorgsdistriktets uppskrivningsfond i det egna kapitalet ska minskas i motsvarande mån. Tillgångar som överförs från kommuner och andra samkommuner ska bokföras i balansräkningen utan en eventuell uppskrivning.

Rörliga aktiva

Rörliga aktiva som överförs till välfärdsområdet ska redovisas som tillgångar i balansräkningen. Från sjukvårdsdistrikten och specialomsorgsdistrikten överförs till välfärdsområdet alla tillgångsposter som hör till rörliga aktiva och från kommuner och andra samkommuner överförs material. I fordringar ska en sådan andel för täckning av underskott i en samkommun för sjukvårdsdistrikt och specialomsorgsdistrikt inkluderas som medlemskommunerna enligt införandelagen ansvarar för, men som inte har kunnat uppskattas under 2022 och därför inte har betalats. Eventuella fordringar och skulder inom ett välfärdsområde ska elimineras.

Eget kapital

Sjukvårdsdistriktens grundkapital och en andel av specialomsorgsdistriktens grundkapital utgör grunden för välfärdsområdets grundkapital. Grundkapitalet utökas med beloppet av de tillgångsposter som överförs från kommuner och andra samkommuner och minskas med den semesterlöneskuld som överförs. Grundkapitalet för välfärdsområdena i Nyland utökas även med andelen i HUS-sammanslutningen.

Beloppet av grundkapitalet den 1 januari 2023 bildas i proportion till de tillgångs- och kapitalposter som överförs till välfärdsområdet. Det är möjligt att grundkapitalet blir negativt. I så fall är det motiverat att utöka beloppet av välfärdsområdets grundkapital med medel ur överskott eller egna fonder som kan jämställas med överskott, frivilliga reserveringar eller avskrivningsdifferensen.

En eventuell placeringsfond som ingår i en samkommuns eget kapital överförs till välfärdsområdets grundkapital. En uppskrivningsfond som ingår i det egna kapitalet ska återföras och uppskrivningar av bestående aktiva minskas i motsvarande mån. 

Sjukvårdsdistriktens och specialomsorgsdistriktens investeringsreserveringar och avskrivningsdifferenser kan överföras till balansräkningen för det välfärdsområde som fortsätter verksamheten om grunderna för dem fortfarande är desamma. Om grunder saknas ska reserveringen upplösas eller ett nytt beslut fattas om användningsändamålet.

Främmande kapital och avsättningar

Poster som hör till främmande kapital och avsättningar vilka överförs till välfärdsområdet ska redovisas som främmande kapital och avsättningar i balansräkningen. Alla poster som hör till främmande kapital och avsättningar överförs från sjukvårdsdistrikten och specialomsorgsdistrikten till välfärdsområdet. Semesterlöneskulden för personal som överförs från kommuner och andra samkommuner utökar de resultatregleringar som ingår i välfärdsområdets främmande kapital. Skulderna kan dessutom inkludera en sådan återbetalning av överskott som en samkommun för sjukvårdsdistrikt eller specialomsorgsdistrikt har och som medlemskommunerna har beslutat om enligt grundavtalet. På motsvarande sätt ska en eventuell täckning av underskott under 2022, i det fall täckningen har varit större än samkommunens slutliga underskott, redovisas som skuld. Eventuella interna fordringar och skulder ska elimineras. 

Samkommuner vars medlemskommuner hör till olika välfärdsområden

Medlemskommunerna i en samkommun för sjukvårdsdistrikt och specialomsorgsdistrikt kan höra till olika välfärdsområden. Om en enskild kommun hör till ett annat välfärdsområde kan de tillgångs- och skuldposter som överförs samt det grundkapital som beskriver skillnaden mellan dem först bokföras i det välfärdsområde som merparten av medlemskommunerna hör till. Tillgångs- och skuldposter som eventuellt överförs till ett annat välfärdsområde ska i den ingående balansräkningen bokföras som en minskning av balansposterna motsvarande deras bokföringsvärde, och genom överföringarna korrigeras välfärdsområdets grundkapital. Det mottagande välfärdsområdet ska i den ingående balansräkningen bokföra de tillgångs- och skuldposter som överförs som en ökning av balansposterna motsvarande deras bokföringsvärde och genom överföringarna korrigera grundkapitalet. Slutresultatet är detsamma om balansposterna i ett sjukvårdsdistrikt eller specialomsorgsdistrikt från början delas mellan två eller flera välfärdsområden. Om ett välfärdsområde betalar ersättning till ett annat ska ersättningen bokföras som skuld respektive fordran mot grundkapitalet.

Donationsfonders tillgångar och kapital

Införandelagen innehåller inte några bestämmelser om testamenten, arv eller donationer. Testatorns eller donatorns vilja eller det användningsändamål som uppgetts i ansökan om arv ska i princip respekteras. Om kommunen eller samkommunen konstaterar att välfärdsområdet bättre kan uppfylla användningsändamålet för tillgångarna, kan tillgångarna och det motsvarande kapitalet överföras till välfärdsområdet vid ingången av 2023 som en separat affärshändelse. Om tillgångarna i ett testamente, ett arv eller en donation överförs till välfärdsområdet ska både donationsfondernas tillgångar och kapitalet bokföras som ökningar av aktiva och passiva i välfärdsområdets balansräkning. 

Balansräkningen för jämförelseåret

Bokföringar som görs med stöd av införandelagen och som gäller överföringar av tillgångar och kapital utgör inte ändringar av bokföringsprinciperna eller korrigeringar av fel som hänför sig till tidigare år, varför det inte ska göras någon korrigering i den utgående balansen för den föregående räkenskapsperioden, som utgör jämförelseår i bokslutet, utan de uppgifter som behövs ska lämnas i noterna. 

Noter

Enligt 6 § 3 punkten i statsrådets förordning om de uppgifter som ska tas upp i välfärdsområdets bokslut (729/2021) ska noterna innehålla en redogörelse, om uppgifterna för den föregående räkenskapsperioden inte är jämförbara med uppgifterna för den räkenskapsperiod som gått ut. Åtminstone överföringarna av tillgångs- och skuldposter till välfärdsområdena samt inledandet av välfärdsområdenas verksamhet omöjliggör en jämförelse med föregående räkenskapsperiod. I noterna ska det åtminstone anges att organiseringsansvaret övergår till välfärdsområdet, och det ska lämnas en redogörelse för de egendoms- och skuldposter som övergår till välfärdsområdet. Noterna till balansräkningens passiva ska dessutom enligt 9 § 1 punkten i statsrådets förordning om de uppgifter som ska tas upp i välfärdsområdets bokslut innehålla en specifikation per balansräkningspost om ökningar och minskningar av poster i eget kapital samt av överföringar mellan dessa poster under räkenskapsperioden.

Verksamhetsberättelsen

Med beaktande av kravet på en rättvisande bild i bokslutet och verksamhetsberättelsen enligt 3 kap. 2 § 1 mom. i bokföringslagen ska välfärdsområdet i verksamhetsberättelsen för 2023 utöver noter lämna en redogörelse för hur verksamheten samt överföringen av tillgångs- och kapitalposter påverkar räkenskapsperiodens intäkter och kostnader samt ekonomiska ställning.

Hyvinvointialueiden lausunnot