Utlåtande om upprättande av välfärdsområdenas koncernbokslut för 2023

Utgivningsdatum 22.11.2022 14.19 | Publicerad på svenska 2.5.2023 kl. 9.22
Pressmeddelande 135

Numero 

135

Asiasanat

I 4 kap. i lagen om genomförande av reformen av social- och hälso-vården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (616/2021, nedan införandelagen) finns bestäm-melser om egendomsarrangemang i samband med reformen. Egen-domsarrangemangen inverkar också på vilka sammanslutningar som sammanställs med välfärdsområdes- och kommunkoncernernas kon-cernbokslut och således på de i koncernbokslutet bokförda rättelserna och elimineringarna.

Bokföringsnämndens sektion för välfärdsområden och kommuner ger anvisningar och utlåtanden bland annat om tillämpningen av bestäm-melserna om koncernbokslut i 118 § i lagen om välfärdsområden (611/2021). Sektionen ger på eget initiativ ett utlåtande om upprät-tande av välfärdsområdens koncernbokslut för 2023.

Bestämmelser och anvisningar

Lagen om välfärdsområden 

På välfärdsområdets bokföring och bokslut tillämpas utöver lagen om välfärdsområden bokföringslagen. På upprättande av välfärdsområ-dets bokslut tillämpas dock inte 4 kap. 5 § 2 och 3 mom., 5 kap. 2 a, 2 b, 4, 5 b och 17 § eller 7 a kap. i bokföringslagen. Genom förordning av statsrådet får utfärdas närmare bestämmelser bland annat om kon-cernbokslut och noter till det.

Bokföringsnämndens sektion för välfärdsområden och kommuner ger anvisningar och utlåtanden om välfärdsområdets koncernbokslut och om tillämpningen av statsrådets förordning om de uppgifter som ska tas upp i välfärdsområdets bokslut.

Enligt lagen ska ett välfärdsområde som med sina dottersammanslut-ningar bildar en koncern upprätta ett koncernbokslut och ta in det i sitt bokslut. Koncernbokslutet ska upprättas samma dag som välfärdsom-rådets bokslut. Koncernbokslutet ska upprättas som en sammanställ-ning av koncernsammanslutningarnas balansräkningar och resultat-räkningar samt noterna till dessa. I koncernbokslutet ska det dessu-tom ingå en finansieringsanalys för koncernen, i vilken anskaffningen och användningen av koncernens medel under räkenskapsperioden utreds.

Bokslutet för en välfärdssammanslutning samt bokslutet för ett bolag som kontrolleras av välfärdsområdena eller av välfärdsområdet och välfärdssammanslutningen tillsammans, sammanställs med välfärds-områdets koncernbokslut. Detta gäller också bolag som kontrolleras av välfärdsområdena och kommunerna tillsammans samt bolag som kontrolleras av välfärdsområdena och staten tillsammans. Ett väl-färdsområde som inte har några dottersammanslutningar, men som är medlem i en välfärdssammanslutning eller delägare i ett bolag som avses ovan, ska i sitt bokslut ta in uppgifter som motsvarar ett kon-cernbokslut.

Införandelagen

Enligt 20 § i införandelagen ska samkommunerna för de sjukvårdsdi-strikt som avses i 7 § i lagen om specialiserad sjukvård samt de spe-cialomsorgsdistrikt som avses i 6 § 1 mom. i lagen angående special-omsorger om utvecklingsstörda (519/1977) jämte tillgångar, skulder och förbindelser överföras till välfärdsområdena den 1 januari 2023.

Samkommunernas tillgångar, skulder och förbindelser ska slås ihop med det välfärdsområde som samkommunens medlemskommuner geografiskt sett hör till. Om medlemskommunerna i en samkommun hör till olika välfärdsområden ska tillgångarna, skulderna och förbin-delserna delas mellan välfärdsområdena i proportion till medlems-kommunernas ägarandelar, förutom ifall en överföring av tillgångar, skulder och förbindelser är av ringa betydelse med hänsyn till väl-färdsområdets ekonomiska bärkraft. Välfärdsområdena får avtala om att dela tillgångar, skulder och förbindelser på annat sätt.

Enligt 23 § i införandelagen övergår till välfärdsområdet den 1 januari 2023 den lösa egendom, de rättigheter som gäller ägande, besittning och bruk av den lösa egendomen samt de immateriella rättigheter och tillstånd som hänger samman med den verksamhet som välfärdsom-rådet har organiseringsansvaret för. Aktierna i ett aktiebolag som kommunen äger för ordnande eller produktion av social- och hälso-vårdstjänster övergår till välfärdsområdet, förutsatt att bolagets fak-tiska huvudsakliga verksamhet är produktion av social- och hälso-vårdstjänster.

Enligt 27 § i införandelagen övergår grundkapitalandelen för varje medlemskommun i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) den 1 januari 2023 till det välfärdsområde som respektive kommun hör till.

Statsrådets förordning om de uppgifter som ska tas upp i väl-färdsområdets bokslut (729/2021)

I statsrådets förordning om de uppgifter som ska tas upp i välfärdsom-rådets bokslut finns det bestämmelser om de scheman som ska an-vändas vid upprättandet av välfärdsområdets koncernresultaträkning, koncernens finansieringsanalys och koncernbalansräkningen (14–17 §)

Enligt förordningen ska noterna om upprättande av koncernbokslut in-nehålla bland annat principerna för upprättande av koncernbokslut, noter om bokslutets uppställningsform, en redogörelse för de ändring-ar som skett i principerna och metoderna för upprättande av koncern-bokslutet samt för ändringarnas inverkan på koncernens resultat och ekonomiska ställning, en redogörelse för sådana förändringar i kon-cernstrukturen som på ett väsentligt sätt inverkar på koncernbalans-räkningens jämförbarhet med det koncernbokslut som har upprättats för den föregående räkenskapsperioden, och väsentliga ändringar i koncernaktiva och koncernpassiva jämfört med föregående räken-skapsperiod och en redogörelse för behandlingen av dem.

Utlåtande av bokföringsnämndens sektion för välfärdsområden och kommuner om upprättande av ingående balansräkning den 1 januari 2023 (utlåtande 129/2022)

Bokföringsnämndens sektion för välfärdsområden och kommuner har gett ett utlåtande om upprättande av ingående balansräkning den 1 januari 2023. Enligt utlåtandet ska de egendoms- och kapitalposter som överförs till välfärdsområdet bokföras i den ingående balansen som ändringar i de ingående saldona med datering den 1 januari 2023. Syftet med detta är att överföringarna av egendoms- och kapi-talposter inte ska tas upp som affärshändelser under 2023 varken i tablån över budgetutfallet eller i finansieringsanalysen.

Sjukvårdsdistriktens grundkapital och en andel av specialomsorgsdi-striktens grundkapital utgör grunden för välfärdsområdets grundkapi-tal. Grundkapitalet utökas med beloppet av de tillgångsposter som överförs från kommuner och andra samkommuner och minskas med den semesterlöneskuld som överförs. Grundkapitalet för välfärdsom-rådena i Nyland utökas även med andelen i HUS-sammanslutningen.

Bokföringar som görs med stöd av införandelagen och som gäller överföringar av tillgångar och kapital utgör inte ändringar av bokfö-ringsprinciperna eller korrigeringar av fel som hänför sig till tidigare år, varför det inte ska göras någon korrigering i den utgående balansen för den föregående räkenskapsperioden, som utgör jämförelseår i bokslutet, utan de uppgifter som behövs ska lämnas i noterna.

Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtande om bokslut och koncernbokslut efter en kommunsammanslagning (utlåtande 90/2009, på finska)

Enligt bokföringsnämndens kommunsektions utlåtande om bokslut och koncernbokslut efter en kommunsammanslagning är det motiverat att upprätta en ingående koncernbalansräkning för att det ska vara möjligt att upprätta en finansieringsanalys för koncernen och för att kontinuiteten i koncernbokslutet ska kunna säkerställas.

Att en ingående koncernbalansräkning tas upp som referensuppgift för koncernbalansräkningen ska bedömas med tanke på huruvida detta är motiverat för att ge en riktig och tillräcklig bild. För att en ingående koncernbalansräkning upprättas och tas upp som referensuppgift för koncernbalansräkningen talar dessutom det att efter kommunsam-manslagningen tas motsvarande referensuppgift upp också om kom-munen. En redogörelse för användningen av en ingående koncern-balansräkning som referensuppgift ges i noterna. Det förutsätts inte att referensuppgifter tas upp om koncernens resultaträkning och finansie-ringsanalys för den föregående räkenskapsperioden.

Utlåtande

Utgångspunkten för upprättande av välfärdsområdens koncernbokslut för 2023 är att endast affärshändelserna under 2023 inverkar på de poster som ska tas upp i koncernresultaträkningen och i koncernens finansieringsanalys 2023.

Det kan vara motiverat att välfärdsområdet upprättar en ingående koncernbalansräkning som beskriver situationen i början av räken-skapsperioden den 1 januari 2023, där man beaktar de elimineringar och sammanställningar som ändras till följd av egendomsarrange-mangen i samband med social- och hälsovårdsreformen och föränd-ringarna i koncernstrukturen. Rättelserna i den ingående koncern-balansräkningen tas i koncernbalansräkningen 2023 upp i över- eller underskottet från de föregående räkenskapsperioderna. Det rekom-menderas att en ingående koncernbalansräkning upprättas åt-minstone i det fall att koncernstrukturen förändras väsentligt till följd av egendomsarrangemangen i samband med social- och hälsovårdsre-formen. I en sådan välfärdsområdeskoncern där det finns endast få sammanställda sammanslutningar kan elimineringarna och samman-ställningarna bokföras enligt de principer som anges i utlåtandet utan att en separat ingående koncernbalansräkning upprättas.

Grunden för den ingående koncernbalansräkningen är sjukvårdsdi-striktets samkommuns koncernbalansräkning för 2022, som justeras genom ändringar till följd av egendomsarrangemangen. Kontinuiteten i det egna kapitalet tillgodoses inte till alla delar mellan samkommuner-nas avslutande koncernbalansräkningar 2022 och välfärdsområdenas ingående koncernbalansräkningar 2023, men den tillgodoses från och med 2023 hos välfärdsområdena.

Aktierna i det nationella kompetenscentret för lokal- och fastighetsför-valtning och de övriga stödtjänstbolagen övergår vederlagsfritt från staten till välfärdsområdena den 1 januari 2023. Aktieöverföringen är en affärshändelse 2023 och elimineringsdifferensen för ägandet i bo-lagen bokförs i koncernbokslutet för 2023.

Förenhetligande av principerna för upprättande av bokslut i fråga om de bokslut som sammanställs med koncernbokslutet

Som välfärdsområdets affärshändelser 2023 upptas endast sådana poster som beror på förenhetligandet av principerna för upprättande av bokslut som hänför sig till 2023. Till exempel en sådan rättelse som omvandlar avskrivningarna för en sammanställd sammanslutning till planenliga avskrivningar delas upp i poster som hänförs till de föregå-ende räkenskapsperioderna och till räkenskapsperioden 2023. Den andel som hänför sig till de tidigare räkenskapsperioderna tas upp i över- eller underskottet från de föregående räkenskapsperioderna och ändringen för räkenskapsperioden 2023 i koncernens resultaträkning.

Motsvarande förfarande tillämpas vid förenhetligandet av de övriga principerna för upprättande av bokslut. Till exempel de indirekta utgif-terna för anskaffning och tillverkning som aktiveras av de samman-ställda sammanslutningarna i välfärdsområdets koncernbokslut samt ränteutgifterna för lån från produktionsperioden elimineras från över- eller underskottet från de föregående räkenskapsperioderna samt från koncernens resultat.

Sammanställningar och elimineringar som bokförs i koncernboks-lutet

Sådana affärshändelser inom ett koncernbokslut som påverkar endast antingen koncernresultaträkningen eller koncernbalansräkningen eli-mineras normalt i koncernbokslutet för 2023.

År 2023 tas som förändring i internvinsterna upp endast de föränd-ringar i internvinsterna som beror på affärshändelser 2023. Om intern-vinsten förändras till följd av egendomsarrangemangen i samband med social- och hälsovårdsreformen, tas förändringen upp i över- eller underskottet från de föregående räkenskapsperioderna.

Av elimineringsdifferenserna för ägande upptas i koncernresultaträk-ningen 2023 i regel endast de elimineringsdifferenser för ägande av sammanslutningar som skaffats under 2023. Elimineringsdifferenser-na för sammanslutningar som skaffats under tidigare år tas upp i över- eller underskottet från de föregående räkenskapsperioderna. Behand-lingen av de eventuella aktiverade elimineringsdifferenserna för ägande fortsätter så att endast andelen av elimineringsskillnaderna för 2023 hänförs till koncernens resultat för 2023. Till exempel elimine-ringsdifferensen för ägandet av ett sådant bolag som övergår från kommunen till välfärdsområdet och som är koncernens dottersam-manslutning tas upp som rättelser i över- eller underskottet från de fö-regående räkenskapsperioderna.

På motsvarande sätt behandlas även sådana intressesammanslut-ningar som sammanställs med välfärdsområdets koncernbokslut en-ligt kapitalandelsmetoden. Ändringar av värdet på andelar i intresse-sammanslutningar som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder tas upp i över- eller underskottet från de föregående räkenskapsperioder-na. Rättelser i andelarna i intressesammanslutningar som beror på in-tressesammanslutningens resultat och aktieutdelning under räken-skapsperioden påverkar koncernens resultat 2023.

Även minoritetsandelar uppdelas så att förändringar i minoritetsande-lar 2023 tas upp i koncernresultaträkningen för 2023. Till övriga delar separeras minoritetsandelar från posterna i det egna kapitalet i ba-lansräkningen.

Referensuppgifter i koncernbokslutet

Referensuppgifter för koncernresultaträkningen, koncernens finansie-ringsanalys och koncernbalansräkningen tas inte upp om välfärdsom-rådet inte har upprättat ett koncernbokslut för 2022. Den ingående koncernbalansräkningen kan tas upp som referensuppgifter för kon-cernbalansräkningen; då ska räkenskapsperiodens inledningsdatum tas upp i referensuppgifternas rubrik.

Noter som gäller välfärdsområdets koncern och uppgifter om de-ras verksamhetsberättelser

I enlighet med statsrådets förordning om de uppgifter som ska tas upp i välfärdsområdets bokslut ska noterna om upprättande av koncern-bokslut innehålla bland annat principerna för upprättande av koncern-bokslut, noter om bokslutets uppställningsform, en redogörelse för de ändringar som skett i principerna och metoderna för upprättande av koncernbokslutet samt för ändringarnas inverkan på koncernens re-sultat och ekonomiska ställning, en redogörelse för sådana föränd-ringar i koncernstrukturen som på ett väsentligt sätt inverkar på kon-cernbalansräkningens jämförbarhet med det koncernbokslut som har upprättats för den föregående räkenskapsperioden, och väsentliga ändringar i koncernaktiva och koncernpassiva jämfört med föregående räkenskapsperiod och en redogörelse för behandlingen av dem.

Som principer för upprättande föreslås bland annat de i detta utlå-tande beskrivna principerna för att bokföra elimineringar och sam-manställningar så att endast affärshändelserna under 2023 och änd-ringarna i de bokförda elimineringarna och sammanställningarna för 2023 inverkar på en koncerns resultat för 2023. De förändringar som följer av egendomsarrangemangen i samband med social- och hälso-vårdsreformen inverkar på över- eller underskottet i koncernbalans-räkningen för de föregående räkenskapsperioderna.

Den ingående balansräkningen kan tas upp som noter till koncern-balansräkningen om den inte har tagits upp som referensuppgifter för koncernbalansräkningen. Detta ska bedömas med tanke på huruvida det är behövligt för att ge en riktig och tillräcklig bild.

Som uppgifter i verksamhetsberättelsen som gäller välfärdsområdes-koncerner upptas bland annat en beskrivning av de sammanslutningar som sammanställs med koncernbokslutet samt koncernbokslutskalky-lerna med referenstal till den del det är möjligt att ta upp dem vid upp-rättandet av det första koncernbokslutet. År 2023 är det i samband med kalkylerna motiverat att beskriva de centrala principerna för upp-rättandet av koncernbokslutet 2023.

Särdrag för HUS-sammanslutningens koncernbokslut

Vid upprättandet av HUS-sammanslutningens koncernbokslut 2023 iakttas de principer som beskrivs i detta utlåtande. HUS-sammanslutningen kan dock som referensuppgifter ta upp uppgifterna i koncernbokslutet 2022 för samkommunen HNS. Som noter till upp-rättandet av koncernbokslutet ska dock vid behov tas upp en redogö-relse för sådana förändringar i koncernstrukturen som på ett väsentligt sätt inverkar på koncernbalansräkningens jämförbarhet med föregå-ende räkenskapsperioden.
 

 

Hyvinvointialueiden lausunnot