Undantagstillstånd att avvika från kravet på samma räkenskapsperiod för koncernbolag

28.11.2018 0.00
Pressmeddelande 1989
Nummer
1989
Nyckelord
Undantagstillstånd. Koncernbolag. Krav på samma räkenskapsperiod
 

1. Ansökan

Sökande (---) är ett finländskt aktiebolag, som hos bokföringsnämnden ansöker om undantagstillstånd till kravet på samma räkenskapsperiod, som enligt 6 kap 5 § 1 mom. i bokföringslagen (1336//1997, härefter BokfL) gäller sådana finländska dotterföretag som ska sammanställas med koncernbokslutet. Moderbolagets räkenskapsperiod är 1.1 – 31.12 och räkenskapsperioden för det dotterföretag som förvärvats i april 2018 är 1.7 – 30.6.

Enligt sökande har planeringen och beredningen av integrationsprocessen för dotterföretag B inletts genast då affären ingåtts. Då konstaterade man att integrationen kräver integration av beställnings-leveranskedjan, vilket inte kan förverkligas utan integration med moderföretagets system för verksamhetsstyrning, vilket tar minst ett år. Samtidigt kommer också samma bokföringssystem att tas i bruk. Enligt sökande skulle det mest naturliga vara att ändra räkenskapsperioden i samma rytm och tidtabell med integrationen.

Sökande ber om tillstånd att få avvika från moderföretagets räkenskapsperiod allra längst till slutet av 2020. Fram till dess kommer Dotterföretag B att upprätta ett mellanbokslut per 31.12 för koncernsammanställningen och moderföretaget lämnar de uppgifter som krävs för detta förfarande i noterna till koncernbokslutet.

2. Lagstiftning som grund för beslutet

Kravet på samma räkenskapsperiod mellan koncernens moder- och dotterföretag i 6 kap. 5 § i BokfL gäller endast finländska dotterföretag som sammanställs med koncernbokslutet. Om dotterföretagets räkenskapsperiod avviker mera än tre månader från moderföretagets räkenskapsperiod, ska dotterföretaget upprätta ett mellanbokslut för sammanställningen Om avvikelsen mellan räkenskapsperioderna är högst tre månader räcker de uppgifter som närmare fastställs i 6 kap. 5§ 2 - 3 mom. i BokfL för tiden för de avvikande bokslutsdagarna.

Bokföringsnämnden kan av särskilda skäl för viss tid och i enskilda fall bevilja undantag från 3 kap. 6 § och 6 kap. 5 § 1 mom. En förutsättning för att undantag ska kunna beviljas är att undantaget inte strider mot Europeiska unionens bestämmelser om bokslut och koncernbokslut.  

3. Bokföringsnämndens undantagstillstånd

Bokföringsnämnden anser att tillfälliga från varandra avvikande räkenskapsperioder är en sådan särskild orsak som avses i 6 kap. 5 § 1 mom. i BokfL. Europeiska unionens bokslutsdirektiv, som avses i 8 kap. 2 § 2 mom. I BokfL ställer inte heller hinder för avvikelsen. Därmed beviljar nämnden sökande tillstånd att avvika från kravet på samma räkenskapsperiod enligt 6 kap. 5 § 1 mom. i BokfL fram till slutet av 2020. Därmed är det tillåtet att upprätta koncernbokslut i enlighet med detta undantagstillstånd för räkenskapsperioderna åren 2018 - 2020. Nämnden har inte befogenhet att bevilja permanent tillstånd att avvika från 6 kap. 5 § i BokfL.

Utan att detta undantagstillstånd hindrar det är moderföretaget och dotterföretaget skyldiga att följa bestämmelserna i 6 kap. 5 § 2 och 3 mom. i BokfL om upprättande av mellanbokslut samt lämnande av tilläggsuppgifter i bokslutet om sådana händelser som är viktiga för bedömning av dotterföretagets finansiella ställning och resultat och som har skett mellan tidpunkterna för dotterföretagets och moderföretagets bokslut.

Till detta beslut får ändring inte sökas genom besvär (BokfL 8 kap. 2 § 8 mom.).